07
Dec

Gala Premiilor APLER, din ”datoria de a sprijini identitatea națională”

Joi, 19 noiembrie 2015, în Salonul Carol I al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucure?ti a avut loc a XVII-a edi?ie a Galelor APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Evenimentul s-a bucurat de suportul financiar al Ministerului Culturii. Partenerii Galei au fost Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Libr?ria Open Art. Partenerii media au fost Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), Ioan Gro?an ?i Dan Mircea Cipariu. Potrivit lui Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, ”aceast? gal? este o tradi?ie, deja se afl? la a XVII-a edi?ie. Am considerat c? este firesc ?i necesar s? continu?m aceast? tradi?ie. Am ad?ugat ?i alte premii. Rolul unei astfel de organiza?ii este de a impulsiona pe cei din breasl?, nu doar pe cei care ne sunt membri. Anul acesta am premiat oameni ?i din afara APLER. Acord?m 13 premii, unele sunt de tradi?ie, altele se dau pentru prima dat?”. Astfel, Premiul Cartea anului 2014 a mers la Eugen Simion pentru “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. Premiul Revista anului 2014 a fost acordat revistei Observator cultural (?i înmânat doamnei Carmen Musat, redactor-?ef). Premiul Editura anului 2014 a fost primit de Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director). Premiul Graficianul de carte al anului 2014, pentru prezen?a în multe proiecte editoriale importante, a fost primit de Anna-Maria Orban. Premiul Autorul român din diaspora i-a fost acordat lui Michael Finkenthal. O categorie nou înfiin?at? – Premiul Redactorul de carte al anului 2014, oferit scriitorului ?i redactorului de carte Teodor Dun?, pentru colec?ia Antologiile Tracus Arte. Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer pentru emisiunea “Vorba de cultur?” – Radio România Cultural. Începând din acest an, s-a acordat Premiul Cea mai bun? bibliotec?, de data aceasta fiind vorba de Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general).A urmat o serie de premii speciale: Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014; Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014; Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general); Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general; Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu. Întregul eveniment s-a bucurat de prezen?a ?i muzica flautistului Ion Bogdan ?tef?nescu.

Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, a fost moderatorul galei.”Nu suntem la prima ocazie cu care APLER lucreaz? cu Biblioteca Central? Universitar? (BCU). Este un partener, a? putea spune, strategic. În zona aceasta, a APLER-ului, am c?utat împreun? cu Dan Mircea Cipariu, de când am preluat conducerea, s? facem ?i altceva decât se f?cea. De trei ani organiz?m un târg de carte la Tulcea, de anul acesta ?i la Br?ila. Particip?m la Strada de C`Arte, cu BCU. Meseria mea ?i a lui DMC este de a coordona evenimente culturale. Asta facem de 10 ani. Asta am înv??at. Rolul unei organiza?ii este acela de a construi.”

Premiul Cartea anului 2014 – Eugen Simion,  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014

Profesorul Silviu Angelescu, pre?edintele juriului, a vorbit despre Eugen Simion ?i acest premiu. ”Sunt onorat c? am fost desemnat de juriu s? motivez acordarea acestui premiu, de?i ?tiu c? nu este nevoie. Toat? lumea cunoa?te cartea, este deja comentat? în pres?. Cu siguran?? va avea o carier? pentru c? este vorba despre un mare autor, Emil Cioran, un autor ciudat din multe puncte de vedere ?i profesorul Eugen Simion încearc? s?-l aduc? mai aproape de noi. ?i reu?e?te, dup? p?rerea mea. Aduce în aten?ie un Cioran mai pu?in cunoscut, mai pu?in ermetizat, un Cioran interesat de soarta p?r?ilor lui, interesat de ce se întâmpl? în ?ar? etc. Era o imagine mai pu?in cunoscut?. Am început de aici tocmai pentru c? se schimb? pu?in imaginea pe care o aveam despre Emil Cioran. Întregul volum este substan?ial.

Eugen Simion atrage aten?ia asupra modului de a prezenta lucrurile în termenii conjuc?iilor opuse. La lectura acestei c?r?i mie mi-a adus aminte de o ceremonie din Maramure?, a urâ?ilor. La S?rb?torile de iarn?, tineri îmbr?ca?i în haine rele danseaz? dansuri foarte agitate ?i rostul este de a exorciza r?ul. Probabil ?i la Cioran, ceea ce spune adeseori despre tribul lui are în spate un proces asem?n?tor, de exorcizare a unei permanente nemul?umiri în leg?tur? cu semenii lui. Cioran, ca regul? general?, vorbe?te despre sine, despre deziluziile lui, nel?muririle lui. Dar ele au cauza într-un context pe care el ?i-l asum?. Poate c? e timpul s? îl recitim pe Cioran, a?a cum ne sugereaz? Eugen Simion”, a spus Silviu Angelescu.

Profesorul ?i academicianul Eugen Simion a fost prezent în Salonul Carol I, pentru a primi premiul acordat de APLER ?i pentru a vorbi despre proiectul editorial “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. ”Remarc c? e o carte norocoas?, am mai primit un premiu. Am scris aceast? carte, de?i nu exista în proiectele mele, cam în acela?i timp cu alt? carte. O carte despre Creang?. Despre el îmi doream de când m? ?tiu s? scriu o carte ?i am tot amânat-o. ?i nu ?tiu cum s-a ivit, dar tot atunci s-a ivit ?i chestiunea Cioran. Dar am decis la Editura Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art? s? scot o edi?ie Cioran de opere complete ?i am g?sit omul potrivit. Marin Diaconu. ?i a ap?rut aceast? edi?ie, care este splendid?, pe care ar trebui s? o ?inem minte, dar pe care nu am putut-o difuza, din alte motive.

Cioran în limba român? st? foarte bine. Nu vreau s? zic mai multe, s? nu jignesc decizia lui de a trece în alt? limb?. Silviu Angelescu vorbea de tensiunea care exist? în discursul lui.

Am amintit de Creang? pentru c?, de?i am îmb?trânit scriind critic? literar?, ei au fost cei mai dificili autori despre care am scris.

Cioran e un mare moralist. Cel mai mare pe care noi l-am dat. Dup? ce am scris cartea, am scos explica?ia de unde vine acest farmec. Explica?ia mi-a venit dintr-o propozi?ie a lui Bart: aceast? tensiune din interior, aceast? sum? de negativit??i care se detenzioneaz?. Mare creator este Cioran.

S-a nimerit c? Cioran ?i Creang? sunt la capete diferite ale spiritualit??ii. Pe Creang? îl ?tim atât de bine… dar când te apuci s?-l justifici estetic, aici te cam împotmole?ti. ?i pentru c? despre el s-a scris enorm. Aproape c? nu exist? critic român care s? nu fi scris despre Creang?. ?i am vrut s? scriu cartea ca un fel de replic? la C?linescu. S? v?d dac? se mai poate scrie ceva dup? el. ?i am încercat. Nu ?tiu dac? am reu?it. Nu a avut acela?i succes, nu a fost la fel de norocoas?.

Povestea Cioran continu?. Sper s? putem face ?i volumul al III-lea, tot cu opera sa româneasc?, în care s? public?m ?i o serie de scrisori. Cioran este ?i un bun epistolar. Cumva vreau s? îi împac pe români cu Cioran ?i s?-l aduc acolo unde este locul lui”, a spus Eugen Simion.

Premiul Revista anului 2014 – Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef).

Graficianul Mircia Dumitrescu a oferit ?i o gravur? doamnei Carmen Mu?at.

Scriitorul Ioan Gro?an a argumentat decizia juriului de a oferi acest premiu. ”Observator Cultural este o revist? care mie îmi e foarte drag?, unde por?ile sunt mereu deschise pentru poe?i ?i scriitori. Una dintre pu?inele reviste de la noi care p?streaz? o dreapt? m?sur?. Am colaborat ?i eu o perioad? la Observator Cultural ?i m-am bucurat de echipa de acolo”, a spus Gro?an.

Carmen Mu?at, redactorul-?ef al publica?iei, a fost cea care a primit premiul. ”M? bucur c? o asocia?ie din care nu facem parte se gânde?te c? o revist? nealiniat? ?i neangajat? de nicio parte politic? ?i de nicio tab?r? cultural? sau politic? merit? un astfel de premiu. Continu?m. Premiul acesta vine în momentul în care anivers?m ceva la Observator Cultural, s?pt?mâna viitoare facem num?rul 800.”

Premiul Editura anului 2014 – Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director)

Scriitorul Dan Mircea Cipariu a argumentat decizia juriului.  ”Sunt foarte bucuros s? premiem nu numai o editur? cât, mai cu seam?, un proiect cultural pe care domnul Nicolae Marinescu îl sus?ine de aproape 20 de ani. Aici includ ?i revista Mozaic. E important c? APLER a premiat câteva edituri importante din ?ar?, de-a lungul timpului. S? continu?m aceast? bun? leg?tur? pe care o avem. APLER, de anul acesta, patroneaz? ?i o libr?rie, Open Art, care e non profit, un proiect eminamente cultural, în al c?rui spa?iu sus?inem editurile ?i, mai ales, autorii români contemporani”.

Directorul Editurii AIUS, din Craiova, Nicolae Marinescu, a fost prezent la ceremonia de premiere pentru a primi aceast? distinc?ie. ”Suntem cu atât mai onora?i cu cât am fost mira?i de aceast? decizie. Suntem o editur? mic?, care se lupt? de 20 de ani s? supravie?uiasc? în aceast? lume literar?. Adrian Marinov, prof Ion Zamfirescu ?i nu numai ne-au sus?inut în acest proiect. Mai nou îl avem ?i pe domnul Basarab Nicolescu, care de asemenea ne-a sus?inut în ultimii ani în proiectele noastre, ?i pe al?i oameni de cultur? pe care am fost onora?i s? îi avem al?turi de-a lungul timpului. Ceea ce e foarte important este faptul c? APLER-ul se gânde?te ?i la editurile mici. Armatele nu sunt formate numai din generali. Iar noi, eu cred în continuare, c? ne g?sim într-o mare b?t?lie a culturii. Acest proiect al nostru, pe care l-am început îndruma?i de domnul Marinov, este încurajat ?i de ce s-a întâmplat cu cartea domnului Simion ast?zi.

Eu cred c? munca profesorului Simion de a scoate aceaste edi?ii de tipl Pleiade este nedrept tratat? de statul român. Ar trebui s? se g?seasc? în toate bibliotecile universitare pe bani publici, în bibliotecile jude?ene, tot pe bani publici. ?i cel pu?in în 2-300 de biblioteci din lume, unde fondul de carte româneasc? este aproape inexistent. Lupt?m fiecare ca partizanii, fiecare de unde poate. Cred c? APLER-ul va reu?i s? ne mai adune din când în când, pentru a tranforma aceast? lupt? de gheril? într-o lupt? adev?rat?, cu o armat? care poate face fa??. Sper ca pre?uirea dumneavoastr? s? fie un îndemn pentru tinerii pe care încerc?m s?-i motiv?m s? duc? mai departe nu doar activitatea proprie de crea?ie ci ?i pe aceasta de editor”, a spus directorul Editurii AIUS.

Premiul Autorul român din diaspora – Michael Finkenthal

Ioan Cristescu a specificat c? începând din 2014 au ?inut s? premieze ?i scriitori români care locuiesc în str?in?tate. Premiul de acest an a mers c?tre Michael Finkenthal, stabilit în SUA.

Profesorul Ion Pop este cel care a vorbit despre decizia juriului. ”Sunt foarte bucuros ?i emo?ionat c? trebuie s? vorbesc frumos de Michael Finkenthal, care st? în SUA, dar vine din Cluj.

Particip? foarte frumos, cu o energie mereu nou?, la opera de reg?sire a for?elor priedute , a mi?c?rilor literare. E o prezen?? în România tot mai vie. O figur? de intelectual.”

”Am fost foarte surprins, nu m-am a?teptat. Desigur am fost surprins de faptul c? accentul a fost pus pe recuperarea avangardi?tilor. M? a?teptam s? mearg? spre Zevedei Barbu, în alt? direc?ie de recuperare. Vreau s?-l men?ionez pe Marin Diaconu, care a f?cut un travaliu extraordinar. Noi facem recuperare pentru a recupera un autor extraordinar, Sesto Pals. Domnul Diaconu are o vast? experien?? de editor, mie mi se pare c? este ultimul mohican pe domeniul ?sta. A g?sit c? este important s? fac? recuperarea ?i pentru Zevedei Barbu, dar ?i pentru Sesto Pals.

În ceea ce prive?te recuperarea avangardi?tilor, retrimit mingea domnului Cristescu, pentru c? orice recuperare trebuie s? aib? un recuperator. ?i s? g?se?ti o editur? unde publici înc? un volum, nu e deloc u?or, mai ales c? nu cred c? vor fi un succes foarte mare financiar”, a spus Michael Finkenthal despre munca sa de recuperare a unor autori importan?i.

Premiul Graficianul de carte al anului 2014 – Anna Maria Orban

Scriitorul Ioan Gro?an, pe care îl leag? ?i o prietenie lung? de artista Anna Maria Orban, a fost desemnat de membrii juriului pentru a explica de ce în acest an premiul pentru graficianul de carte merge la aceast? artist?. ”O cunosc pe Anna Maria de pe vremea când era o jun? candidat? la Academia de Art?. A intrat cu brio ?i a avut o carier? ascendent?, fulminant? a? putea spune. Noi o premiem pentru grafica de carte pentru c? a lucrat la proiecte mari ?i importante, dar este una dintre cele mai bune artiste din ?ar?. Are un CV absolut impresionant. Sper, în acela?i timp, ca premiul care îi va fi acordat s? nu fie tot o lucrare a so?ului”, a spus Ioan Gro?an, cu umorul s?u bine cunoscut.

Anna Maria Orban: ”Eu nu m? pot numi grafician de carte, dar pot s? spun c? am lucrat la foarte multe c?r?i, bineîn?eles cu domnul academician Mircia Dumitrescu. Dup? ce am terminat liceul de art? ?i am intrat la facultatea de arte m-am apropiat de poezie ?i am petrecut mult timp între c?r?i. Am g?sit câteva c?r?i de poezie de Adam Puslojici ?i Vasko Popa, care aveau o copert? f?cut? de un domn. Nu m? gândeam c? ne vom cunoa?te, c? vom supravie?ui atât de mult împreun?, c? vom face coperte de carte împreun?, c? voi înv??a atât de multe de la el, c? voi avea onoarea s? lucrez la proiectul cu Eminescu ?i c? vom putea lucra cu manuscrisele lui Eminescu. Pentru acest proiect a avut nevoie de cineva pentru prelucrare digital? a manuscriselor lui Eminescu ?i eu, omul din umbr?, i-am spus c? ”da, se poate face acest lucru”.

Nu m? consider un grafician de carte de?i am contribuit la foarte multe proiecte ?i îmi place s? desenez ?i s? lucrez la astfel de proiecte.”

Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiunea “Vorba de cultur?” Radio România Cultural

Acest premiu a fost decis, prin tradi?ie, de pre?edintele APLER, Ioan Cristescu, acesta declarând c? a decis ca anul acesta premiul s? mearg? c?tre Ema Stere ?i Attila Vizauer pentru c? ”de ani de zile, la ora 12 fix, ascult <<vorba de cultur?>>.

Ema Stere: ”E o emisiune care se face singur? atunci când ai invitatul care trebuie”.

Attila Vizauer: ”Mul?umim pentru acest premiu, suntem bucuro?i ?i de compania de aici. Pe o bun? parte dintre cei prezen?i am avut bucuria s? îi avem ca invita?i în cei 9 ani de emisiune. Mul?umim celor care ?i-au g?sit timp s? vin? zilnic. Acesta este unul dintre secretele emisiunii: avem acela?i invitat timp de cinci zile, zi de zi.”

Premiul Redactorul de carte al anului 2014 – Teodor Dun?, pentru colec?ia  Antologiile Tracus Arte

Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, dar, de asemenea, ?i editor, a fost cel care a prezentat premiul pentru redactorul anului. :”Acord?m acest premiu pentru c? exist? dou? meserii în zona editorial? extrem de prost pl?tite, cea de corector ?i de redactor.  Astfel, APLER a decis s? premieze pentru o colec?ie de antologii ap?rut? la editura Tracus Arte, pe scriitorul Teodor Dun?, de aceast? dat? în calitatea sa de redactor.”

”Acest premiu apar?ine mai mult poe?ilor din care am putut face antologii: Traian T. Co?ovei, Mariana Marin etc. E ca ?i cum îi învii. E o imens? bucurie s? po?i s? învii ni?te autori. Pentru publicul larg, tinerii nu mai pot citi o mie de pagini, dar sunt necesare ?i doar cele mai frumoase poezii. Ne ax?m pe poezia postbelic?. Mi-ar pl?cea foarte mult s? fac o antologie ?i cu Blaga. Mi-ar pl?cea mult s? fac o antologie cu P?unescu, spre exemplu”, a rezumat Teodor Dun? munca pentru care a fost premiat.

Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014

”Este una dintre cele mai frumoase ?i seduc?toare c?r?i scrise de ?tefan Mitroi” – Dan Mircea Cipariu

Ion Tomescu,fondatorul ?i primul pre?edinte al Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, a fost prezent la aceast? gal? ?i a înmânat premiul special pentru romanul-poem al lui ?tefan Mitroi. ”Îmi aduc aminte cum, cu Dan Mircea Cipariu ?i Daniela Tomescu, puneam bazele acestei asocia?ii. A crescut, între timp. APLER este ?i creatorul Legii C?r?ii, care exist? dar nu se aplic?.

Pe ?tefan Mitroi l-am cunoscut ca pe un poet foarte bun. Chiar ?i printr-o carte bilingv? român?/englez?. Într-o zi a avut ne?ansa s? vin? la mine s?-mi dea un roman. Ne?ansa a fost a mea, de fapt, pentru c? am stat toat? noaptea s?-l citesc, nu-l puteam l?sa. I-am zis a doua zi c? este un romancier foarte bun. A tot scris de-a lungul timpului ?i iat? c? a primit un premiu în aceast? sear?”, a povestit Ion Tomescu.

?tefan Mitroi: ”M-a? l?sa de roman, dar nu m? las? el. Mi-ar fi pl?cut s? pot spune c? le donez premiul copiilor str?zii despre care e vorba în carte. Dar chiar dac? premiul ar fi avut echivalentul financiar ?i al lui Nobel ?i tot nu ar fi ajuns. Sunt a?a de mul?i. Mul?umesc editurii ?i redactorului Teodor Dun?. Îi mul?umesc lui Dodo Tomescu pentru c? m-a împins spre proz?.”

Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014.

”APLER a sus?inut, înc? de la începuturile sale,  un proiect de promovare a tinerelor talente, Scriitori ?i plasticieni pentru mileniul III. ?i acolo am descoperit câ?iva poe?i remarcabili, Constantin Virgil B?nescu sau Elena Vl?d?reanu, dar ?i graficieni foarte buni, cum este Mihai Zgondoiu, cel care a realizat grafica diplomelor ?i afi?elor APLER de acum, care din p?cate nu a putut s? vin?. Ne-am gândit s? continu?m acest bun obicei ?i s? oferim un premiu unei eleve olimpice, Denisa Lep?datu”, a spus scriitorul Dan Mircea Cipariu, unul dintre cei care au pus bazele GaleiAsocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România.

Denisa Lep?datu are 13 ani ?i este din Gala?i, fiind foarte activ? literar, astfel c? are mai multe volume la activ. ”Sunt onorat? ?i emo?ionat? s? primesc un premiu din partea unui juriu atât de important. Aflându-m? aici, între oameni atât de frumo?i ?i importan?i, constat cât de mic? sunt. ?i îmi propun ca, în timp, s? m? ridic la în?l?imea viselor mele. Vise care se vor mai schimba. Primii mei pa?i în literatur? au fost timizi, dar, încetul cu încetul, am devenit mult mai sigur? pe mine ?i cred c? cea mai important? calitate a mea este perseveren?a, faptul c? îmi doresc s? ?tiu ?i s? fac tot mai multe. Chiar dac? timpul îmi atrage aten?ia ?i îmi spune c? nu am timp s? le fac pe toate deodat?. Am avut norocul s? întâlnesc oameni care s? m? sus?in?, s? m? sf?tuiasc? atunci când am avut nevoie ?i s? m? încurajeze atunci când mi-a fost dificil”, a spus adolescenta scriitoare.

Premiul Cea mai bun? bibliotec? – Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general)

”Începând de anul acesta, premiem o bibliotec?. ?i ceea ce a reu?it Mireille R?doi s? fac? aici este cu totul ?i cu totul extraordinar. În primul rând, dup? aproape 100 de ani, a reînviat Funda?ia Universitar? Carol I, care dau an de an burse, a f?cut Festivalul Strada de C`Arte. ?i eu cred c? premiul acesta, care a fost propus de domnul profesor Silviu Angelescu ?i pe care noi l-am aprobat, i se cuvine”, a spus scriitorul Dan Mircea Cipariu, membru al juriului.

Mireille R?doi, Directorul General al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”: ”Suntem onora?i de aceast? gal? extraordinar? care are loc în Salonul Carol I, fosta sal? a cataloagelor, ?i care, dac? v? întreba?i de ce arat? a?a cum arat?, este gra?ie efortului unui director care a reu?it cu îndârjire s? refac? aceast? bibliotec? ?i s?-i redea farmecul pe care îl avea înainte de dezastru: Ion Stoica.

Noi am fi g?zduit oricum aceast? gal?, cum am mai g?zduit ?i alte evenimente în aceast? sal? ?i în alte înc?peri din bibliotec?. Suntem ferici?i de parteneriatul straegic cu APLER ?i, de asemenea, cu  Muzeul Na?ional al Literaturii Române. Pentru c? institu?iile sunt valori ?i oameni. BCU nu este doar p?str?toarea unor c?r?i, este o inim? care pulseaz? autentic în centrul Bucure?tiului ?i ne-am asumat aceast? menire. Ne bucur?m c? se reconfirm? c? suntem cea mai bun? bibliotec?. În 2012, la Biblioteca Na?ional? a României, avea loc Gala Industriei de Ccarte, care ne-a dat premiul pentru cea mai bun? bibliotec?”. Mireille R?doi a primit, în cadrul Galei Premiilor APLER, ?i o lucrare semnat? de academicianul Mircia Dumitrescu.

Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu

”De foarte mul?i ani, domnul Chi?u, domnul Condeescu, adic? directorii Muzeului Literaturii, au lucrat cu un om. V?zând editura Semne nu pot s? nu-l admir pe domnul Dulu, c?ruia îi ofer diploma de excelen??”, a spus Ioan Cristescu.

?tefan Dulu: ”Eu sunt tipograf de meserie. Îi las pe cei talenta?i s? scrie ?i s? vorbeasc?. Eu v? stau la dispozi?ie cu orice idee de a face c?r?i. Aici m? pricep.”

Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general

”Oferim un premiu special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale. Libr?riile C?rture?ti, Centrul de Libr?rii Bucure?ti ?i, mai nou, libr?ria APLER – Open Art  se bucur? de softul creat de TotalSoft. M? bucur ?i de o prietenie cu cei doi conduc?tori ai acestei societ??i, Liviu Dr?gan ?i Florentina Andrei. Ei au sprijinit multe proiecte culturale pe care le-am coordonat ?i realizat, în ultimii ani”, a declarat Dan Mircea Cipariu.

Premiul a fost primit de c?tre Florentina Andrei: ”S? ceri unui om care vine din industria IT s? vorbeasc? în fa?a unui astfel de auditoriu este absolut imposibil. Noi vrem s? v? mul?umim pentru încredere ?i s? v? asigur?m c? vom continua s? sprijinim cultura a?a cum putem noi mai bine”.

Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general)

Ioan Cristescu: ”M-a deranjat faptul c? în ?ara aceasta institu?iile serioase, care promoveaz? cultura, sunt lovite din toate p?r?ile. Când am intrat în lumea filatelic? am aflat ?i cam ce face Romfilatelia. Romfilatelia este, din 2004, singura institu?ie privat? care n-a avut credite, datorii, ?i asta din vânzarea de timbre. Nu au primit premii aici, au primit în afar?, la mari târguri ?i întâlniri interna?ionale. Cred c? merit? cu prisosin?? un premiu, ca recunoa?tere a muncii lor, pentru promovarea identit??ii na?ionale. Avem o datorie de a spirjinii identiatea na?ional? ?i premiile acestea se sprijin? pe acest crez.”

Seara a fost încheiat? printr-un moment muzical oferit de Ion Bogdan ?tef?nescu ?i flautul s?u.

Dorina CIOPLEA

sursa: Agentiadecarte.ro