26
Mar

Amintiri din Casa Poeziei: ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru că pe ei nu-i iubește nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”

Sâmb?t?, 21 martie 2015, order la Libr?ria Open Art (aflat? la intersec?ia str?zilor Pitar Mo? ?i Arthur Verona) din Bucure?ti, între orele 11.30- 14.00, a avut loc a doua edi?ie a evenimentului RECITAL CU PERECHE – “Noi ?i amintirea lor”, un proiect ce a marcat s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a Poeziei.  11  poe?i contemporani (Ioana Diaconescu, Simona-Grazia Dima, Mariana Filimon, Ioana Greceanu, Dan Iancu, Riri Sylvia Manor, Anca Mizumschi, Niculina Oprea, Liviu Ioan Stoiciu, Grigore ?oitu, Lucian Vasilescu) au citit poemele a 11 poe?i români pleca?i în raiul poeziei. A fost evocat, într-un moment special, marele actor ?i recitator Eusebiu ?tef?nescu, recent disp?rut dintre noi. Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu.  Art director: Mihai Zgondoiu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru. Organizator: Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Printre cei prezen?i la eveniment s-au aflat ?i ?tefania Co?ovei, Margareta Labi? ?i  scriitorul Cornel George Popa. Pe pere?ii de la Open Art, locul unde a avut loc evenimentul, pot fi admirate câteva gravuri ale maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”. ,,O zi fastuoas?! M? bucur c? ne afl?m aici, la Libr?ria Open Art, pe Strada Pictor Verona din Bucure?ti, un spa?iu unicat pentru c? în el cei care vor putea veni s?-l vad? vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, vom avea o camer? a poeziei. Într-o lume ca a noastr? în care ve?tile sunt rele atunci când vine vorba despre scriitori, este un fapt cu totul ?i cu totul important acela c? putem s? oferim colegilor no?tri de breasl? un loc de întâlnire în care vom avea lans?ri de carte, conferin?e ?i tot ce reprezint? viu în literatura român? contemporan?. Dac? foarte mul?i oameni care au câ?tigat averi în România dup? 1990 au cheltuit pe te miri ce, eu m-am gândit ca din banii pe care i-am câ?tigat dup? 1990 s? investesc în acest spa?iu cultural, spun spa?iu cultural pentru c? el nu este  neap?rat în în?elesul clasic o libr?rie . Open Art este un spa?iu deschis arti?tilor, scriitorilor, mai cu seam? c?, dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile am avut ve?ti groaznice, am pierdut Casa Monteoru, sediul Uniunii Scriitorilor, am pierdut sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române. Am vrut s? fac de Ziua Interna?ional? a Poeziei o frumoas? surpriz? colegilor de la Filiala Bucure?ti Poezie. Aceasta este Casa Poeziei. Între 13-17 mai 2015, atunci când organiz?m Târgul Interna?ional al C?r?ii de Poezie ?i Maratonul de Poezie ?i Jazz, vor veni în România 9 directori ai Caselor de Poezie din Europa ?i sunt foarte bucuros s? oferim ?i noi în aceast? re?ea a Caselor de Poezie din Europa acest spa?iu. Sunt bucuros c? putem colabora ca în ultimii 8 ani de zile cu Radio România Cultural ?i c? putem aduce în fa?a publicului larg ascult?tor voci poetice din genera?ii ?i geografii literare diferite. Ziua Interna?ional? a Poeziei este, se pare, marcat? ?i s?rb?torit? în România în mai multe ora?e. Cred c? unele dintre cele mai importante evenimente sunt realizate de c?tre Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România ?i de c?tre Muzeul Na?ional al Literaturii Române, cu sprijinul APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România) ?i Opera Scris?.Ro. Partenerii media ai proiectului sunt Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Dup? acest preambul v? rog s? ascult?m prima voce. Eu sunt cu atât mai emo?ionat cu cât prima pereche a recitalului aduce în prim plan o voce literar? care anul trecut a fost al?turi de noi, este vorba de Cornelia Maria Savu ?i nu întâmpl?tor deschidem cu perechea Ioana Diaconescu/ Cornelia Maria Savu, pentru c? acest titlu –Recital cu pereche– a fost dat în urma unor discu?ii pe care le-am avut cu Cornelia Maria Savu.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul proiectului RECITAL CU PERECHE.

Ioana Diaconescu a deschis ”Recitalul cu pereche”, cu o evocare Cornelia Maria Savu. ” Mul?umesc colegului Dan Mircea Cipariu. Mul?umesc c? sunte?i aici. Sunt bucuroas? s? fim înc? o dat? noi între noi aici, câ?i am mai r?mas ?i câ?i vom mai fi . Împreun? cu cei care au plecat, dar care au r?mas prin ceea ce au f?cut, prin opera lor, prin prezen?a lor despre care a? putea s? spun c? este al?turi de noi aproape zilnic. Cornelia Maria Savu a plecat pe nea?teptate, dar pe nea?teptate pleac? to?i. A? vrea s? v? spun c? am dep??it într-o bun? zi triste?ea de a o fi pierdut pe Cornelia ca prieten? ?i ca autoare pentru c? mi-am dat seama c? ar trebui s? fiu bucuroas? c? am cunoscut o personalitate poetic? ?i nu numai de factura ei, un tip uman atât de special, de generos, de curios, atât de cultivat ?i, nu în cele din urm?, vreau s? subliniez faptul c? ea este – ?i am socotit-o de când era un copil precoce, publicând primul volum ”Totem în alb”- una dintre cele mai puternice voci poetice ale ultimei jum?t??i ale secolului XX. Ioana Diconescu a citit poemele ” O alt? versiune” ?i ”Capul meu cânt? Ofelia” de Cornelia Maria Savu. Din poeziile proprii a citit ” În nev?zut”, din volumul ”Vertigo” ap?rut la Editura Tracus Arte.

A urmat o evocare Eusebiu ?tef?nescu. ” În timpul vie?ii noastre exista maestrul Eusebiu ?tef?nescu. Zilele trecute l-am condus pe ultimul drum ?i împreun? cu Ioan Cristescu ?i Ana Maria Sp?taru, produc?torul acestui eveniment, ne-am gândit c? ar fi extrem de nimerit s?-l evoc?m pe Eusebiu ?tef?nescu. L-am rugat pe Ionu? Bogdan ?tef?nescu, colegul nostru de la Filiala Bucure?ti Poezie, majoritatea îl cunosc ca fiind ”flautul de aur” ?i poate acum afl? c? este colegul nostru,  s? ne citeasc? dou? poeme pe care el le-a scris în aceast? perioad? a ultimelor zile ale lui Eusebiu ?tef?nescu”, a spus Dan Mircea Cipariu. Ionu? Bogdan ?tef?nescu a citit dou? poeme, ” Curriculum vitae” ?i ”Femeia din umbr?”, dintr-un volum dedicat tat?lui s?u, poeme scrise din clipa în care acesta a aflat despre diagnosticul necru??tor al maestrului Eusebiu ?tef?nescu.  Din volumul lui Eusebiu ?tef?nescu, ”Preschimbarea la fa??”, ap?rut la Tracus Arte, Ionu? a citit poemul ”Hotarul de cea??”.  A urmat apoi un scurt moment poetic ”Eusebiu ?tef?nescu din arhiva Radio România Cultural”.

Simona-Grazia Dima a ales s?-l evoce pe Daniel Turcea. ”Descop?r în poezia, opera ?i biografia Simonei-Grazia Dima o puternic? rezonan?? spirtiual?, lucru destul de rar într-o lume ca a noastr? în care biografismul aduce mai de grab? lucrurile rele ale existen?ei.”, a m?rturisit Dan Mircea Cipariu. Simona-Grazia Dima a citit dou? poeme ale sale,”În numele t?u ascuns” ?i Lun? plin?”, din antologia ”C?l?toria în petalele trandafirului”, ap?rut? în Colec?ia Opera Omnia Poezie Contemporan?, la Editura Tipo Moldova. Din Daniel Turcea a citit ”Balada splendorii”, din volumul ”Epifania”, 1978. ”L-am ales pe Daniel Turcea ?i pentru c? în var? m-am aflat în fa?a mormântului s?u de la M?n?stirea Cernica ?i am fost foarte emo?ionat?. Nu departe era ?i mormântul lui Virgil Mazilescu ?i mormintele multor oameni de cultur?. Acolo este un adev?rat muzeu în aer liber. Totodat? am citit amintirile, rememor?rile importante, aproape fantastice ale surorii sale, care a scris despre el. Daniel Turcea a murit tân?r ?i nu a scris mult. Un volum al s?u numit Etropia se afl? într-o cvasi opozi?ie sim?it? de el cu ”Epifania”. El a scris- ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru c? pe ei nu-i iube?te nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”. Mi se pare foarte frumos ?i emo?ionant”, a declarat Simona-Grazia Dima.

Mariana Filimon care le-a evocat pe Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu. ” Îmi dau seama c? în literatura ultimilor 30 de ani s-au legat foarte multe prietenii literare. Prietenia dintre Mariana Filimon ?i Constan?a Buzea este una cu totul ?i cu totul special? pentru c? ea a fost una proteic? pentru amândou?.”, a spus Dan Mircea Cipariu. ”Aparent Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu erau incompatibile, dar am reu?it s? le împrietensc pe amândou?. Erau dou? firi aspre, foarte exigente, dar care au devenit foarte bune prietene. Amândou? promovau poe?i, tineri sau mai pu?in tineri.”, a declarat Mariana Filimon, care a citit poemul ”Zidul” de Floren?a Albu, ”Nu crede sau crede pu?in” de Constan?a Buzea ?i poemul s?u intitulat”M?r?i?or”.

Ioana Greceanu l-a evocat pe Cezar Iv?nescu. ”Am ales s? fac pereche cu poetul Cezar Inv?nescu pentru c? în prim?vara aceasta, pe 24 aprilie, se împlinesc 7 ani de la trecerea lui în nefiin??”.

Dan Iancu l-a avocat pe Gheorghe Ene. ” Despre Gheogrhe Ene pot s? v? spun un singur lucru:  cei care nu l-au cunoscut au avut ghinion”, a declarat Dan Iancu, care a citit ” ?i mai tr?iesc”, un poem inclus în cartea în lucru – ”Poemele ora?ului târziu”.

Riri Sylvia Manor l-a evocat pe Nicolae Labi? ?i a citit ”Moartea c?prioarei”. Doamna Margareta Labi?, sora lui Nicolae Labi?, prezent? la eveniment, a recitat ”Miori?a” de Nicolae Labi?, poezie inspirat? de Mihail Sadoveanu.  ”Pentru Nicolae Labi? ne îndoliem de dou? ori, o dat? pentru c? este n?scut în acela?i an cu mine ?i ar fi putut fi aici al?turi de noi ?i a doua oar? pentru poeziile pe care le-ar fi putut scrie în ace?ti ani de atunci de când a fost ucis.”, a spus doamna Riri Sylvia Manor.

Anca Mizumschi l-a evocat pe Vasile Petre Fati. ”Am ales un poet pe care nu-l cunosc, pe care nu l-am v?zut niciodat? ?i singurul lucru pe care îl avem în comun este c? ne-am n?scut amândoi în Constan?a. Absen?a acestui poet mi se pare un simbol pentru ceea ce ce întâmpl? în literatura român?. A luat de dou? ori premii de la Uniunea Scriitorilor, o dat? pentru poezie ?i o dat? pentru proz?, ?i nu exist? în nicio carte de critic? literar? român?. A fost foarte greu s? reconstitui prezen?a lui. Tot ceea ce pot s? v? spun este din m?rturiile lui Marian Dr?ghici ?i dintr-un articol al lui Ioan Gro?an care a scris din amintirile lui. E tot ceea ce eu am reu?it s? g?sesc despre acest mare poet român.”, a spus Anca Mizumski. Aceasta a citit din Vasile Petre Fati poemul ” În ziua în care am v?zut marea”, din volumul ” O nunt?”, 1984, ?i din volumul ” Copilul tuns zero”. .

Niculina Oprea l-a evocat pe Marin Sorescu. ” Pentru mine Marin Sorescu înseamn? foarte mult pentru c? l-am cunoscut în anul întâi de liceu când mergeam la ?edin?ele Cenaclului Revistei Ramuri de la craiova. Atunci era redactor-?ef al revistei. Statura lui micu?? ?i musta?a stufoas? mi-au r?mas în memorie ?i sincer? s? fiu îmi este dor uneori de Marin Sorescu.”, a spus Niculina Oprea.

Liviu Ioan Stoiciu l-a evocat pe Mircea Ciobanu, cel care i-a fost editor la trei dintre c?r?ile poetului care avea s? primeasc?, în 2013, Premiul Cartea de poezie a anului 2012 pentru “Substan?e interzise”, Editura Tracus Arte . Liviu Ioan Stoiciu a citit  poemul ”Ce a ajuns” de Mircea Ciobanu.

Grigore ?oitu a citit ”Drive test” ?i ”Somnul” de George Vasilievici, iar din poemele proprii – ” Am cioc?nit indecis” ?i ”Poem cu Vanghelie”.

Lucian Vasilescu a evocat-o pe Magda Isanos. ” Am hot?rât s? o aduc ast?zi al?turi de noi pe o poet? pe care o iubesc foarte mult, mai pu?in frecventat? ast?zi, ca mai to?i cei du?i, Magda Isanos, s?vâr?it? în anul 1944, n?scut? fiind în 1916, p?r?sind aceast? lume la numai 28 de ani. De posteritatea Magdei Isanos, din fericire, se îngrije?te, cu foarte mare aten?ie, fiica sa Elisabeta Isanos, o foarte frumoas? poet? ?i domnia sa, autoare ?i de romane ?i eseuri, atât de modest?, îns?, încât este aproape invizibil? în peisajul literar românesc.” , a spus Lucian Vasile. Acesta a citit ” La iarb? verde” de Magda Isanos ?i ”Un test” din volumul s?u ” ?ara mea, via?a mea, dragostea mea – despre modesta mea ratare personal?”, Editura Rentrop -Straton.

Simona IONI??