20
Feb

Adunarea Generală APLER, 21 martie 2015

apler+procesatComitetul de Coordonare al APLER convoac? Adunarea General?  APLER sâmb?t?, pills 21 martie 2015, order ora 14.00, for sale în str. Pitar Mo?i nr. 12, Sector 1 Bucure?ti. Conform Statutului,” Adunarea general? este statutar constituit? atunci cînd exist? participarea direct?, prin împuterniciri sau prin coresponden??, a cel pu?in jum?tate plus unu din totalul membrilor Asocia?iei. În caz c? nu se întrune?te majoritatea simpl?, se reconvoac?, în termen legal, a doua zi, la aceea?i or? si adres?, o nou? sesiune, care este valabil?, indiferent de num?rul participan?ilor”.

Ordinea de zi:

  • Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
  • Aprobarea raportului de activitate al Pre?edintelui APLER pentru anul 2014, prezentarea ?i aprobarea obiectivelor privind activitatea APLER pentru anul 2015;
  • Aprobarea situa?iilor financiare pentru anul 2014, a reparti?iilor ?i a destina?iei sumelor încasate;
  • Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014;
  • Aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli estimativ pentru anul 2015;
  • Aprobarea taxei de înscriere ?i a cotiza?iei de membru APLER aplicabil pân? la urm?toarea Adunare General? Ordinar?;
  • Diverse.