04
Dec

Revistele şi publicaţiile uniunilor de creaţie vor primi prin Lege, anual, suma minimă de 4500 mii lei

Parlamentarii PNL Traian Dobrinescu, ^ Varujan Vosganian ?i Gigel Sorinel ?tirbu au depus, try în martie 2014, un proiect de Lege pentru subven?ionarea revistelor de cultur? reprezentative din România. Acestei ini?iative parlamentare i s-au al?turat 82 de deputa?i ?i senatori din toate partidele parlamentare. Prima camer? sesizat?, Senatul, a aprobat proiectul pe 2 septembrie 2014 (rezultat vot: pentru -109, contra-2, ab?ineri-2). Camera Deputa?ilor, camer? decizional?, a votat  proiectul de lege în plen, pe 3 decembrie 2014, cu unanimitate (279 pentru, 0 contra, 0 ab?ineri). Legea votat? va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015, dup? ce va fi promulgat? de c?tre Pre?edintele României ?i publicat? în Monitorul Oficial. Conform prevederilor legii, “Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alian?ei Na?ionale a Uniunilor de Creatori, denumit? în continuare ANUC, precum ?i alte reviste ?i publica?ii culturale vor fi finan?ate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sum? indexabil? anual. Un procent de 10% din suma prev?zut? la alin. (1) va fi repartizat de Ministerul Culturii pentru finan?area ?i sus?inerea edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii”. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? textul Legii trimis pentru promulgare.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA?ILOR SENATUL
L E G E
pentru finan?area revistelor de cultur? reprezentative din România Parlamentul României adopt? prezenta lege.
Art. 1. – (1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alian?ei Na?ionale a Uniunilor de Creatori, denumit? în continuare ANUC, precum ?i alte reviste ?i publica?ii culturale vor fi finan?ate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sum? indexabil? anual.
(2) Un procent de 10% din suma prev?zut? la alin. (1) va fi repartizat de Ministerul Culturii pentru finan?area ?i sus?inerea edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii.
Art. 2. – (1) Din suma alocat? de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, fiecare pentru domeniul s?u, vor stabili lista revistelor care urmeaz? a fi finan?ate, precum ?i sumele necesare.
(2) Dac? sumele solicitate de c?tre uniunile de creatori, membre ale ANUC, cumulate, dep??esc suma alocat? acestora, potrivit  prevederilor prezentei legi, ministrul culturii, cu consultarea uniunilor de creatori, aprob? prin ordin distribuirea sumelor pentru revistele propuse potrivit alin (1), cu încadrarea în plafonul alocat. Ordinul ministrului culturii se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. – (1) Pentru revistele ?i publica?iile culturale ale uniunilor de creatori, finan?area se acord? pe baz? de contracte încheiate între Ministerul Culturii ?i uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie la rândul lor contractele aferente cu beneficiarii finali: revistele ?i publica?iile culturale.
(2) Pentru revistele ?i publica?iile culturale prev?zute la art. 1 alin. (2), finan?area se acord? pe baz? de contracte încheiate între Ministerul Culturii ?i beneficiari.
Art. 4. – (1) Suma prev?zut? la art. 1 poate fi utilizat? de c?tre uniunile de creatori din România, precum ?i de beneficiari, pentru finan?area urm?toarelor categorii de cheltuieli aferente sus?inerii edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale: cheltuieli de personal, cheltuieli administrative, drepturi de autor, costuri materiale ?i servicii, cheltuieli pentru tip?rire ?i difuzare, precum ?i premii decernate de reviste.
(2) Decontarea cheltuielilor realizate pentru finan?area revistelor uniunilor de creatori se face de c?tre Ministerul Culturii pe baza documentelor justificative întocmite potrivit legisla?iei în vigoare ?i a
contractelor.
(3) Decontarea cheltuielilor realizate pentru revistele ?i publica?iile culturale prev?zute la art. 1 alin. (2) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele ?i publica?iile beneficiare, prezentate Ministerului Culturii.
Art. 5. – Prezenta lege intr? în vigoare la data de1 ianuarie 2015.
Aceast? lege a fost adoptat? de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu?ia României, republicat?.
PRE?EDINTELE
CAMEREI DEPUTA?ILOR
VALERIU-?TEFAN ZGONEA
PRE?EDINTELE
SENATULUI
C?LIN POPESCU-T?RICEANU