22
Dec

A XV-a ediţie a Premiilor APLER: “Nu ne e frică de ministrul culturii, ci de cultura ministrului!”

premianti apler 2013Mar?i, clinic 17 decembrie 2013, începând cu ora 17, Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti a fost o gazd? primitoare pentru Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), edi?ia a XV-a. În deschidere a vorbit Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER, cel care a prezentat juriul format din acad. Mircia Dumitrescu, profesorul universitar Silviu Angelescu, criticul de art? Pavel ?u?ar?, iar apoi a amintit despre dificult??ile întâmpinate în realizarea acestei gale, “prima dat? în istoria celor 15 ani de premii APLER în care Ministerul Culturii nu a finan?at acest proiect”, ?i despre ,,aversiunea ex-ministrului Barbu pentru spa?iul literar”. De asemenea, Ioan Cristescu, vicepre?edintele APLER, a ad?ugat un gând de bun venit, a reamintit lips? de coeren?? ?i de proiect pe termen lung a celor care au condus de-a lungul timpului cultura român? ?i a subliniat faptul c?, dincolo de lipsa de finan?are, se pot face lucruri importante în plan cultural prin ,,unitate ?i prietenie”,,prin propriile for?e”, iar lucr?rile de art? oferite drept premii sunt mult mai valoroase ?i ,, rezist? timpului mult mai bine” decât ,,ni?te sume de bani oricum infime”. Agen?iadeCarte.ro a fost partenerul media al evenimentului.

S-au acordat 14 premii constând în diplome înso?ite de opere de art?.

Premiul pentru Opera Publicistic?: Augustin Buzura – ,,Nici vii, nici mor?i”, Editura RAO.

,,Vreau s? v? mul?umesc foarte, foarte sincer ?i s? m? bucur de dou? întâmpl?ri pe care le socot foarte fericite. Îmi place foarte mult calitatea membrilor juriului, intelectual?, literar? ?i moral?, iar asta conteaz? foarte mult pentru cei care te aleg ?i cei pe care îi respec?i prin faptul c? te-au ales. Vreau s? le mul?umesc sincer, vreau s? m? bucur pentru premiu… N-am avut multe premii, pentru c? dup? revolu?ie mai multe am dat decât am primit, m? entuziasmeaz? ideea de a avea o lucrare de art? de la Mircia Dumitrescu. Pe el îl iubesc înainte de a-l cunoa?te ?i l-am cunoscut prin expozi?iile la care am fost, prin c?r?ile pe care le-am f?cut, prin ceea ce spuneau al?ii despre el, dar am ajuns s? îl cunosc direct din clipa în care am început s? tip?rim ,,Cultura”; el a f?cut grafica ?i nu numai grafica, ci ideile ?i toate cu care am pornit la drum. Lucr?rile sunt lucrul cel mai bun pe care îl putem primi ?i aici trebuie s? îi dau dreptate domnului Cristescu; dânsul fiind mai tân?r, vreau s?-i amintesc o replic? din tinere?ea noastr? care circula prin lumea literar?, nu ne e fric? de ministrul culturii, ci de cultura ministrului!” – Augustin Buzura

Premiul pentru Opera Dramaturgic?- Mihai Ispirescu:

,,V? mul?umesc ?i eu foarte mult pentru acest premiu ?i vreau s? v? spun c? banii nu au absolut nicio importan??! Pentru noi ?i pentru mine în special conteaz? faptul c? aceast? diplom? este dat? de ace?ti distin?i prieteni, pot s? le spun a?a, oameni care transform? cartonul acesta într-un document pre?ios. Despre mine a? vrea s? v? spun, totu?i, câteva cuvinte: începuturile mele au fost mai dificile deoarece datorit? numelui meu eram crezut, socotit scriitor, înainte de a fi scris ceva. Cu ani în urm?, în vremea tinere?ii mele, cu diverse ocazii ?i în diverse împrejur?ri, tot felul de personaje la auzul numelui meu explodau bucuroase: Chiar sunte?i Ispirescu? Extraordinar! Ce ocazie! V-am citit basmele! Era un moment în care înlemneam ?i ca s? pot ie?i din aceast? m?rea?? confuzie m-am gândit c? singura solu?ie ar fi s? m? apuc ?i eu s? scriu…”- Mihai Ispirescu.

Premiu speciale pentru poezie- Horia Gârbea ,,Trecutul e o s?rb?toare”:

,,Onorat? asisten??, distin?i colegi, v? mul?umesc foarte mult! Sunt foarte emo?ionat deoarece nu am mai luat un premiu pentru poezie de 17 ani, de la cel de-al doilea volum al meu care se numea ,,Proba cu martori”… Mul?umesc foarte mult, m? bucur foarte mult pentru acest premiu, chiar cred c? volumul meu ,,Trecutul e o s?rb?toare” chiar merita un astfel de premiu ?i profit de ocazie ca s? mul?umesc editorului, Ioan Cristescu, aici de fa?? ?i, în absen??, maestrului Vlad Ciobanu… Cartea este foarte frumoas?, a ie?it foarte bine, dac? nu a?i citit-o v? invit s? o face?i! Mul?umesc juriului, un juriu care intr-adev?r onoreaz? orice creator ?i îl face s? se simt? mic ?i c? nu a f?cut destul pentru art?! În ceea ce m? prive?te, voi c?uta s? fiu la în?l?imea juriului!” – Horia Gârbea.

Premiu special pentru poezie: Cristian Tiberiu Popescu- ,,Muntele fericirii”:

,,Vreau s? mul?umesc juriului format din personalit??i ale culturii noastre ?i dac? a fost vorba de gestul ministerului de a nu sus?ine financiar aceste premii, eu m? gândesc c? poate ne-a f?cut un serviciu pentru c? e de preferat s? prime?ti o lucrare de art? ?i în felul acesta cultura învinge înc? o dat?, am înnobilat de fapt aceast? ac?iune!” – Cristian Tiberiu Popescu.

Premiul pentru Revista anului 2012 a fost primit de ,,Cafeneaua literar?” din Pite?ti, redactor-?ef: scriitorul Virgil Diaconu.

Editura anului 2012: Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti care, a?a cum a men?ionat dl. director Lucian Chi?u, a primit recunoa?tere interna?ional? B+ , o recunoa?tere a valorii c?r?ilor publicate;

Graficianul de carte al anului 2012: Mihai Zgondoiu;

Premiu special pentru poezie: Ioana Greceanu – ,,Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte;

Premiul pentru literatur? pentru copii: ?tefan Mitroi – ,,Jocuri de nenoroc”, Editura Detectiv;

Premiul pentru Jurnalism Cultural: Victoria Anghelescuwww.cotidianul.ro;

Premiul special pentru Proiect Literar Interna?ional: revista ,,Contact International”, Ia?i, director Liviu Pendefunda;

Premiul special pentru sus?inerea poeziei: R?zvan Ioan Dinc?;

Premiul de Excelen??: Cristina Popescu, director general Romfilatelia, pentru contribu?ia deosebit? la promovarea Anului Caragiale 2012 prin excep?ionale produse filatelice.

Autorul anului 2012: Nichita Danilov – ,,Tablouri f?r? ram?”, Editura Tracus Arte:

Acesta nu a putut fi prezent la Bucure?ti, dar a trimis o scurt? scrisoare electronic? prin intermediul pre?edintelui Dan Mircea Cipariu: ,,Mul?umesc foarte mult pentru premiu, transmite-le prietenilor no?tri din juriu cele mai teribile, în sensul de calde salut?ri! M? bucur c? portretele mele s-au bucurat de succes în cadrul galei, le-am scris cu deta?are ?i bucurie. Din p?cate n-am s? pot ajunge la Bucure?ti, cred c? nu o s? v? sup?ra?i pentru absen?a mea, trece?i peste asta ?i considera?i-m? prezent , în mijlocul vostru! Cu drag, Nichita Danilov.”

La final, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER, a declarat: “Este o minune c? am putut oferi aceste premii dup? ce ministrul Daniel Barbu a t?iat finan?area acestor premii de tradi?ie. Este pentru prima dat? în ultimii 15 ani când Ministerul Culturii nu a mai sus?inut acest proiect cultural de excelen??. Nu e de mirare pentru c? Ministerul Culturii aflat sub conducerea lui Daniel Barbu a t?iat banii care fuseser? aproba?i de Victor Ponta pentru revistele literare ale uniunilor de crea?ie ?i n-a realizat nimic pentru a implementa o necesar? infrastructur? pentru difuzarea ?i promovarea culturii scrise. S? sper?m c? noul ministru al culturii va fi un administrator care va comunica mai bine ?i mai eficient cu editorii ?i cu creatorii de opere culturale de calitate.V? mul?umesc foarte mult c? a?i venit la a aceast? a XV-a edi?ie, sper s? ne vedem ?i la anul, la a XVI-a edi?ie, ?i, p?n? atunci, o s? v? rog, a?a cum o spun de obicei când închei un eveniment ?i a?a cum spune un prieten de-al nostru, Mike Godoroja, v? rog s? ave?i o via?? frumoas?, v? rog s? ave?i grij? de voi! V? mul?umesc!”

George MOTROC

*Mul?umiri speciale pentru poza de grup- Doamnei Loreta Popa