12
Apr

Cosmin Perța reprezintă APLER la Târgul Internațional de Carte de la Londra

cosmin pertaLiteratura român? este prezent? pentru a ?asea oar? consecutiv, ^ order cu sprijinul Institutului Cultural Român, vialis 40mg la cel mai mare eveniment literar organizat în Marea Britanie, no rx Târgul Interna?ional de Carte de la Londra, dedicat mai cu seam? profesioni?tilor din industria c?r?ii (editori, agen?i literari, librari, tipografi). Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România va fi reprezentat? de scriitorul Cosmin Per?a, redactor ?ef al editurii Tracus Arte.

La aceast? edi?ie, desf??urat? între 15 ?i 17 aprilie 2013, evenimentele organizate la stand ?i la Institutul Cultural Român din Londra sub numele generic Romania at the London Book Fair: A Tribute to the Labours of Love vor pune în valoare, ca un bilan? de parcurs, extraordinarul patrimoniu literar românesc realizat în lumea anglo-saxon? ?i îi vor omagia pe to?i cei care – traduc?tori, editori, promotori literari – au contribuit, în ultimele decenii, la crearea unei substan?iale ?i diversificate biblioteci de proz?, poezie, carte academic? în traducere englez?.

Programul românesc va cuprinde discu?ii, lans?ri de carte, întâlniri, expozi?ii ?i îi va reuni pe câ?iva dintre profesioni?tii britanici ai c?r?ii care, cu pasiune, competen?? ?i dedicare, au asigurat, independent sau cu sprijinul unor institu?ii române?ti, prezen?a României ?i a literaturii noastre în spa?iul anglo-saxon. Acestora li se vor al?tura scriitori britanici care, prin c?r?ile lor de fic?iune sau de c?l?torii, au f?cut mai bine cunoscute România ?i cultura român? în Marea Britanie ?i în întreaga lume anglofon?.

Printre protagoni?tii evenimentelor se num?r? scriitoarea ?i promotoarea cultural? Lucy Abel-Smith, scriitorul Paul Bailey, scriitorul Alan Brownjohn, scriitoarea Carmen Bugan, jurnalistul
Tim Burford, editoarea Susan Curtis-Kojakovic, editoarea Alexandra Dugdale, scriitoarea Tessa Dunlop, scriitorul Horia Gârbea, vicepre?edinte al ICR, scriitorul Daniel Hahn, director al British
Centre for Literary Translation, traduc?torul ?i editorul Peter Jay, cercet?toarea Irina Marin, profesorul Patrick McGuiness, editoarea Ramona Mitric?, realizatorul TV Charlie Ottley, scriitorul ?i editorul
Mike Phillips, jurnalista Brownen Riley, poetul ?i traduc?torul George Szirtes, editoarea Miranda Spicer, scriitoarea Cecilia ?tef?nescu, profesorul Marius Turda, poetul ?i traduc?torul Stephen Watts ?i al?ii.

Bineîn?eles, vor fi prezentate ?i cele mai noi apari?ii române?ti în limba englez?, atât c?r?i de proz?, cât ?i titluri academice: Burying the Typewiter de Carmen Bugan, Sun Alley de Cecilia Stef?nescu, Small Changes in Attitude de R?zvan Petrescu, Kill the General de Bogdan Hrib, Crafting Humans de Marius Turda ?i Contested Frontiers in the Balkans: Ottoman, Habsburg and Communist Rivalries in Eastern Europe de Irina Marin.

Vor fi prezente, cu volume publicate ?i colec?ii, editurile Alcor Edimpex, All, Ametist 92, Asocia?ia „Iulia Hasdeu”, Business Tech Internationa, Carminis, Casa Radio, Curtea Veche, Orizonturi, Editura Universitatii din Bucure?ti, Humanitas, Igloo Media, Editura Institutului Cultural Roman, Istros, Na?iunea, Nemira, Niculescu, Nomina, Paralela 45, Polirom, RAO, România Press ?i Diana Press, Sigma, Teora, Tritonic, Universitaria, Vivaldi, Vox 2000, Vremea.

Vor participa, din România, Cori Simona Ion, director Editura Alcor Edimpex (reprezentant ADEPC), Cosmin Per?a (reprezentant APLER), Ioan Enescu ?i Anca Ovezea, directori Editura Orizonturi (reprezentan?i SER) ?i Silvia Colfescu, director Editura Vremea, (reprezentant AER).

Coordonarea executiv? ?i conceptul curatorial apar?in ICR Londra. Partenerii
principali ai Institutului Cultural Român în organizarea particip?rii la
Târgul de Carte de la Londra sunt Ambasada României în Regatul Unit al
Marii Britanii ?i School of Slavonic and East European Studies a
University College London.

Târgul Interna?ional de Carte de la Londra, una dintre cele mai importante manifest?ri mondiale de profil, reune?te peste 23.000 de profesioni?ti din domeniul editorial din întreaga lume. Detalii: www.londonbookfair.co.uk . ?ara invitat? la aceast? edi?ie este Turcia.

PROGRAMUL ROMÂNESC LA TÂRGUL DE CARTE DE LA LONDRA

Luni, 15 aprilie, Standul României W205, Earls Court 2

12.00: România ca topos literar
Participan?i:
Paul Bailey, Alan Brownjohn, Tessa Dunlop, George Szirtes. Moderator:
Dorian Branea. Cuvânt introductiv: Horia Gârbea
Discu?ia, la care
particip? scriitori britanici ale c?ror c?r?i au subiectul plasat în
România sau trateaz? teme române?ti, va explora România ca topos
literar, examinând sursele interesului britanic pentru spa?iul românesc
?i expresiile lui literare, începând cu Bram Stoker pân? la autori
britanici contemporani.

16.00: Noi apari?ii române?ti în limba englez?
Participan?i:
Paul Bailey, Carmen Bugan, Susan Curtis-Kojakovic, Bogdan Hrib, Irina
Marin, Ramona Mitric?, Miranda Spicer, Cecilia ?tef?nescu, Marius Turda.
Moderator: Mike Phillips OBE

O întâlnire cu autorii ?i editorii celor mai recente c?r?i române?ti în englez? ?i lansarea volumelor Burying the Typewriter, cartea nominalizat? la Orwell Prize a scriitoarei Carmen Bugan, ?i Sun Alley,
romanul Ceciliei ?tef?nescu, a ultimelor apari?ii din seria „20 de
autori” de la Plymouth University Press, publicat? cu sprijinul ICR, dar
?i a seriei de romane poli?iste tip?rite de Profusion Publishers sau a
unor titluri de factur? academic?.

Mar?i, 16 aprilie, Standul României W205, Earls Court 2

11.00: Cinci decenii de traduceri române?ti în Marea Britanie
Participan?i: Alexandra Dugdale, Daniel Hahn, Peter Jay, Miranda Spicer, Stephen Watts. Moderator: Horia Gârbea

Dialogul
reune?te editori ?i traduc?tori britanici influen?i, care au contribuit
?i contribuie semnificativ la promovarea literaturii române?ti în Marea
Britanie ?i nu numai. Discu?ia va încerca s? schi?eze un bilan? al
traducerilor române?ti în Marea Britanie din perioada postbelic?,
încercând s? degajeze a?tept?rile imediate ?i oportunit??ile de viitor.

Mar?i, 16 aprilie, Institutul Cultural Român, 1  Belgrave Square
19.00: Expozi?ia „50 de ani de carte româneasc? în Marea Britanie”

Expozi?ia
se afl? sub patronajul ES dr. Ion Jinga, ambasadorul României în Marea
Britanie, iar vernisajul va avea loc în prezen?a vicepre?edintelui ICR,
Horia Gârbea, ?i a directorului ICR Londra, Dorian Branea.

Organizat?
cu sprijinul Bibliotecii de pe lâng? School of Slavonic and East
European Studies a University College London, expozi?ia ilustreaz?, prin
volume ap?rute în ultimele decenii, istoria prolific? a prezen?ei
literaturii române?ti în spa?iul anglo-saxon.

Evenimentul va fi
urmat de un cocktail oferit de Ambasada României la Londra ?i de
Institutul Cultural Român din Londra în onoarea tuturor promotorilor
literaturii ?i, implicit, ai culturii române?ti în Marea Britanie,
înso?it de un recital al pianistului Sergiu Tuhu?iu.

Miercuri, 17 aprilie, Standul României W205, Earls Court 2

12.00: România: C?l?torii, a?tept?ri, descoperiri
Participan?i: Lucy Abel-Smith, Tim Burford, Patrick McGuiness, Charlie Ottley, Brownen Riley. Moderator: R?zvan Marc

Discu?ia,
animat? de autori de c?r?i de c?l?torie ?i jurnali?ti de profil, se va
axa pe modul în care realitatea cultural? ?i social? a României apare în
literatura de c?l?torie, ghiduri, articole pe teme de turism ?i filme
de prezentare, precum ?i pe percep?iile publicului britanic cu privire
la România ?i români. Evenimentul este organizat cu sprijinul Biroului
Na?ional de Turism al României la Londra, reprezentat prin directorul
R?zvan Marc.