05
Apr

Un poet arădean la “Salon du livre”

ioan matiutÎn urm? cu doi ani ai fost la Târgul de carte de la Frankfurt, drug anul trecut – la Salonic ?i, thumb de curând, la Paris. Cum ai ajuns la „Salon du Livre”?

Ioan Matiu?: Am fost invitat de c?tre Bureau International de l’ Edition Francaise (B.I.E.F.), la Paris, la Salonul de Carte (Salon du Livre 2013), cel mai important târg de carte din Europa, dup? cel de la Frankfurt. La edi?ia din acest an, România a fost invitat? de onoare, o mare cinste f?cut? literaturii române.

În preludiul Salonului, am fost oaspete, împreun? cu mai mul?i editori ?i scriitori români, la Centrul Na?ional al C?r?ii din Paris, unde dup? salutul pre?edintelui Centrului Na?ional al C?r?ii din Fran?a, Jean-Francois Colosimo, au avut loc seminarii, expuneri ?i conferin?e ale unor personalit??i literare ?i editoriale din România ?i Fran?a. Principala tem? abordat? a fost „Pia?a de carte în Fran?a ?i România”, care a stârnit vii ?i interesante dezbateri de idei între cele dou? tabere.

Apropo, cum se prezint? pia?a de carte în Fran?a?

Ioan Matiu?: A fost eviden?iat faptul c? în Fran?a, vânzarea de carte a sc?zut cu 5% în ultimii 5 ani, c? ponderea vânz?rilor o au c?r?ile ?colare, iar 45% din vânz?ri au loc prin libr?rii, 8% prin internet iar diferen?a prin magazine ?i po?t?. Pre?ul c?r?ii în Fran?a este mic în compara?ie cu alte bunuri culturale, datorit? legii Lang care nu permite vânz?torilor s? adauge mai mult de 5% din pre?ul de livrare al editorilor. Am mai aflat c? în Fran?a predomin? cartea de buzunar iar cea în format electronic este mai scump? decât cea tip?rit?. Fran?a este interesat? s? vând? cât mai mult? literatur? francez? pe pie?ele externe, datorit? erod?rii limbii franceze în lume. O alt? facilitate acordat? editorilor francezi, în afara legii Lang, este TVA-ul redus la 5% (fa?? de 9% cât este în România). Centrul Na?ional al C?r?ii este principalul sprijin al editorilor francezi, mai ales prin repartizarea c?tre ace?tia a procentului de 2,2% din taxa de copiere care se aplic? tuturor de?in?torilor de copiatoare din Fran?a. Boureau International de l’ Edition Francaise (B.I.E.F.) este institu?ia care se ocup? de sprijinirea editurilor atât pe plan na?ional, dar mai ales interna?ional. În ce prive?te c?r?ile în format electronic, sondajele de opinie, care se fac odat? la 6 luni, arat? c? vânzarea lor a crescut cu 14% în ultimele 6 luni, iar 16% din cititorii de carte electronic? citesc ?i carte tip?rit? în timp ce 75% din cititorii de carte tip?rit? citesc ?i carte electronic?. Din p?cate problema pirateriei este înc? nerezolvat? ?i aduce mari prejudicii produc?torilor de iBook-uri. Produc?ia editorial? francez? este stabil?, iar cartea în format electronic a impus un nou model economic.

Dar în România?

Ioan Matiu?: Din partea român? s-a facut o radiografie a industriei editoriale din ultimele dou? decenii. Astfel, începutul anilor ’90 a fost marcat de lips? de profesionalism ?i de piraterie. Deasemenea, a existat ?i o tendin?? acerb? de a recupera tot ce nu s-a putut edita în anii comunismului. La sfâr?itul anilor ‘90 existau în România 4000 de edituri, dar dup? 1995 tirajele c?r?ilor au sc?zut la jum?tate ?i au disp?rut mare parte din edituri. Din 1996 avem o lege a dreptului de autor dar nu exist? voin?? politic? de aplicare a ei. O recesiune puternic? a industriei c?r?ii a avut loc intre anii 2009 si 2012, când tirajele au sc?zut cu 40%. În lipsa unor programe coerente la nivel na?ional, de formare a cititorilor începând cu vârsta ?colar?, 60% din elevi citesc numai manuale ?colare. Deasemenea, cu toate c? avem o Lege a c?r?ii, acesta este inaplicabil? datorit? faptului c? nici acuma nu s-au elaborat normele de aplicare a ei. O mare lovitur? dat? editorilor dar ?i bibliotecilor publice, a fost renun?area, începând cu anul 2008, la programele na?ionale de achizi?ii publice.

Partea francez? a precizat c? nu este benefic pentru editorii români s? acorde reduceri la târgurile de carte. Astfel, publicul nu cump?r? constant c?r?i, ci î?i formeaz? reflexul de a a?tepta aceste evenimente. În Fran?a nu se practic? astfel de facilit??i, iar pre?ul c?r?ilor este fix. Motiva?ia editorilor romîni ar fi legat? de o disperat? nevoie de numerar în condi?iile în care lan?urile de libr?rii dispar sau pl?tesc foarte greu, cu mari întârzieri ?i nu exist? o solidaritate a editorilor în rela?ia cu difuzorii.

În ce prive?te publicarea unor autori români în Fran?a, în perioada 1979-2013, au fost publicate 239 de titluri, prea pu?in fa?? de poten?ialul literaturii române.

matiutCum a fost la „Salon du Livre 2013”?

Ioan Matiu?: Vremea rece ?i ploioas? din Paris a f?cut ca uria?ul pavilion expozi?ional de la Porte de Versailles, s? fie locul ideal de refugiu pentru parizienii consumatori de carte. Poate ?i din acest? cauz?, vânz?rile i-au surprins pl?cut pân? ?i pe organizatori.

România, invitat? de onoare, a beneficiat de un spa?iu generos, lâng? cel al Centrului Na?ional al C?r?ii din Fran?a ?i prestigioase edituri franceze (Gallimard, Flammarion, Grasset, Albin Michel, Puf etc). Cu o prezentare original? ?i de efect (un arbore ro?u uria? – pomul vie?ii – cu frunze care imit? o pânz? cu motive na?ionale – ?i o cas? tradi?ional? olteneasc?), standul a fost arhiplin pe toat? durata salonului. Editori ?i scriitori din ?ar? ?i diaspora, personalit??i din lumea cultural? ?i mass media, politicieni dar ?i un numeros public francez doritor de a lua contact cu literatura român?. La masa rotund? din centrul standului a fost o aglomera?ie mare de evenimente pe tot parcursul târgului. Lans?ri de carte ?i dezbateri pe teme literare între scriitori ?i public, majoritatea în limba francez? spre deliciul ?i satisfac?ia zecilor de francezi afla?i în public.

Aradul literar la Paris

Aradul literar a fost prezent ?i prin câteva c?r?i ale scriitorilor ar?deni, albumul „ Arad – monografie în imagini” ?i revista de cultur? Arca, pe care le-am expus la standul României urmând ca, dup? închiderea târgului, s? fie donate organizatorilor.

„Prezen?a la Salon du Livre 2013 – ne-a m?rturisit Ioan Matiu? – a însemnat pentru mine o experien?? foarte util? ?i un excelent prilej de a lua contact cu pia?a editorial? european?, cu problemele ?i tendin?ele din acest domeniu atât de important a vie?ii culturale” .

Ioan Matiu?

• N?scut la 18.12.1956, în Chi?ineu -Cri?, jude?ul Arad; • Licen?iat al Facult??ii de Jurnalism din cadrul U.A.V.; • Redactor la revista de cultur? „Arca ”; • Membru al Uniunii Scriitorilor din România; • Pre?edinte al Filialei Vest a Federa?iei Editorilor ?i Difuzorilor de Carte din România (FEDCR); • Redactor ?ef la revista „Monitorul Cultural”; • Director al editurii Mirador

Un interviu preluat de pe http://www.aradon.ro/un-poet-aradean-la-salon-du-livre/1270113

Scris de Vasile Filip – Interviu JA: Ioan Matiut, directorul Editurii Mirador. Poetul a participat, recent, la Salonul de Carte de la Paris.