31
Mar

Modelul francez sau cum să avem o strategie naţională de promovare a lecturii

dmcTimp de o s?pt?mân?, help între 19 ?i 26 martie 2013, order am fost la Paris, la Salonul de Carte, la Centrul Na?ional al C?r?ii, la Biblioteca Na?ional? a Fran?ei ?i la Biroul Interna?ional al Editorilor Francezi. Am avut întâlniri profesionale la vârf în aceste institu?ii fundamentale pentru cultura Fran?ei ?i am putut, astfel, s? iau pulsul industriei editoriale din ora?ul luminilor. Dou? informa?ii mi s-au p?rut emblematice: 90% dintre francezi au obiceiuri de lectur?, în timp ce România este pe ultimul loc în Europa la consumul de carte; Fran?a are o politic? eficient? ?i coerent? pentru stimularea lecturii de la cele mai fragede vârste, o dovad? în acest sens sunt cele peste 14 000 de titluri anuale pentru pre?colari, ?colari ?i liceeni (ceva mai mult decât titlurile române?ti ap?rute într-un an!). Ministerul Educa?iei, Centrul Na?ional al C?r?ii, Biblioteca Na?ional? a Fran?ei, dar ?i cele peste 3 000 de biblioteci franceze, au programe pentru sus?inerea permanent? a publicului pentru carte ?i pentru lectur?. Oficialit??ile franceze au r?mas f?r? cuvinte atunci când au aflat c? editorii români î?i difuzeaz? ?i î?i promoveaz? singuri titlurile prin ?coli ?i licee! În Fran?a, la Ministerul Educa?iei, exist? o comisie de speciali?ti care face o selec?ie pentru a cump?ra titlurile dedicate copiilor ?i adolescen?ilor. La noi, bibliotecile ?colare ca, de altfel, ?i cele jude?ene, nu au bani de achizi?ii ?i, atunci când îi au, achizi?iile se fac dup? ureche sau dup? interesele triburilor locale ?i culturale! Dac? institu?iile noastre cu atribu?ii culturale ?i educa?ionale (Ministerul Culturii, Ministerul Educa?iei, în mod special!) nu vor realiza o strategie de promovare a lecturii de la cele mai mici vârste, analfabetismul va deveni un fenomen social de mas? ?i va na?te un paradox cumplit: cu cât vom avea mai mul?i absolven?i de bacalaureat ?i de facultate cu atât procentul analfabetismului va cre?te!

Prezen?a României la Salonul de Carte trebuie s? ne ofere spre studiu felul în care autorit??ile franceze ?i cele profesionale lucreaz? împreun? pentru ca industria editorial? francez? s? aib? un impact cultural ?i financiar. Totul centrat pe ideea c? dragostea ?i abilit??ile de lectur? se câ?tig? de la cele mai mici vârste. Nu întâmpl?tor primele ?inte ale lecturii sunt copiii între 3 ?i 5 ani. “Francezii sunt gata s?-?i cucereasc? bebe-ul cu o carte, fie ea un album, o carte de colorat sau o band? desenat?!” – îmi m?rturisea un important editor de carte pentru copii.

Obseda?i de a cuceri Occidentul ?i Premiul Nobel pentru Literatur?, uit?m c? acas? nu am format un public ?i c?, mai mult, nu avem nici programe, nici infrastructur? pentru stimularea lecturii!

Dan Mircea CIPARIU

P.S. Adaug la comentariul meu de pe facebook despre prezen?a României la Salon du Livre urm?toarele: Standul României nu a fost nici-o catastrof? ?i nici-o capodoper?! Puncte forte: public numeros ?i vânz?ri de carte care i-au surpins pe cei de la FNAC! Am v?zut cozi la carte ?i m-am bucurat de faptul c? “singur?tatea vine pe facebook” s-a epuizat! Punct slab: lipsa unei semnaliz?ri prin care s? în?elegi unde se g?se?te cu u?urin?? standul României ?i faptul c? ?ara noastr? era invitat de onoare. Pe scurt, a fost cam ca România etern? a lui Caragiale: nici prea prea, nici foarte foarte!