18
Mar

9 premianţi APLER, 9 personalităţi culturale

apler+procesatMar?i, check 11 decembrie 2012, doctor în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, a avut loc Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), edi?ia a XIV-a, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Partener media: Agen?iadeCarte.ro, partener oficial: OPERA SCRIS?.RO. ”Sunt bucuros c? dup? 14 ani Galele APLER au loc în Bucure?ti. Acum 14 ani, la Satu Mare, cu regretatul profesor Romul Munteanu, pre?edintele de onoare al APLER, am pus la cale un proiect ?i un eveniment în care s? putem premia cele mai bune apari?ii editoriale ale membrilor APLER. Anul acesta am învestit un juriu, extrem de celebru. Pre?edintele juriului: academician Eugen Simion, profesorul universitar Silviu Angelescu ?i graficianul Mircea Dumitrescu. Cred c? a fost cel mai minunat juriu ?i pentru c?, din câte am în?eles, juriul a luat toate deciziile printr-un consens seren”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER. ”De câteva decenii am tr?it departe de via?a literar?, împins spre zona mai auster?, academic?. De câtva timp, încep s? revin acolo unde, de fapt, am ?i tr?it toat? via?a mea, în zona literar?. Gra?ie lui Dan Mircea Cipariu ?i gra?ie gazdei noastre, Lucian Chi?u, care m? aduce de multe ori aici, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române. Mi-a pl?cut c? în juriu am avut doi companioni cu care m-am în?eles dintr-o privire ?i îmi place ?i formula; este o încercare de a vedea via?a literar? ?i via?a în toate componentele ei ?i nu numai via?a literar?, via?a cultural?, de a asocia artele. Am fost foarte bucuros c? exist? premii ?i pentru jurnalism cultural, pentru c? oricât am fi noi de lega?i de profesiunea noastr? – ?i mai ales de critica literar?, în momentul de fa?? mass-media, domeniul acesta al comunic?rii, este cel mai puternic. Eu nu mai fac decât rar cronic? de întâmpinare, dar îmi dau seama c? o cronic? de a mea ar valora, în ce prive?te comunicarea cu publicul, mult mai pu?in decât apari?ia unei jurnaliste care s? spun? dou?-trei cuvinte despre carte. Lumea european? în genere discut? foarte mult despre acest lucru”, a spus academicianul Eugen Simion, pre?edintele juriului.


Revista anului 2011 a fost desemnat? revista ARCA, Arad, reprezentat? de Ioan Matiu?: ”Mul?umesc juriului ?i APLER. Acest premiu ne onoreaz?, dar ne ?i oblig?. Dup? ‘89, am reu?it s? ap?rem constant, s? nu avem întreruperi, cu sprijinul Consiliului Jude?ean Arad prin Centrul Cultural Jude?ean Arad. La început am ap?rut într-un format A3 ?i apoi ne-am apropiat de acest format de carte, mai u?or de p?strat ?i de arhivat.”.

 

Premiul Romul Munteanu pentru editura anului 2011 a fost acordat editurii Tracus Arte, Bucure?ti. ”Pân? acum, în ultimii trei ani, am fost obi?nui?i s? fim de fa?? la premiile, aproape 40 la num?r, pe care autorii Tracus Arte le-au luat. Încerc?m s? o ?inem tot a?a. Cei pe care i-am cooptat în consiliul ?tiin?ific m? vor for?a s? ?in editura la un standard, spun eu, de elit?. Vreau s? mul?umesc cu aceast? ocazie ?i celor doi principali graficieni, care ne-au sprijinit, Mircia Dumitrescu ?i Tudor Jebeleanu”, a declarat Ioan Cristescu, directorul editurii Tracus Arte.

Premiul Cezar Iv?nescu pentru autorul anului 2011 a fost primit de Paul Vinicius pentru volumul „Lini?tea de dinaintea lini?tei”, Editura Tracus Arte. Paul Vinicius: ”Am s? mul?umesc juriului, care probabil c? a trebuit s? treac? prin multe volume de înalt? calitate, c? eu am avut ?ansa s? primesc acest premiu ?i soarelui de deasupra noastr? care, totu?i, este cald.”.

Premiul Dan Alexandru Condeescu pentru critic? literar? ?i edi?ii critice a fost acordat volumului „Cronologia vie?ii literare române?ti.1944-1964”, coordonator Andrei Grigor, Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti.

Lucian Chi?u, directorul Muzeului Na?ional al Literaturii Române, a declarat: ”În mod sigur domnul Andrei Grigor ar putea vorbi mai bine, pentru c? a dus la cap?t efortul unui întreg colectiv. Cine va cerceta aceast? cronologie a vie?ii literare, ap?rut? deja în ?apte volume, î?i va da seama c? este vorba despre o cercetare în purul sens al cuvântului. În pres? se afl? via?a literar?, în c?r?i se afl? literatura. Cartea aceasta este un pandant la dic?ionarul general al literaturii române, realizat tot în cadrul Institutului George C?linescu. Rolul lui Andrei Grigor a fost foarte greu, pentru c? a dat unitate, a dat stil unei munci de echipe care însumeaz? momentan vreo ?ase mii de pagini ?i se va duce, probabil, spre zece mii”.

Andrei Grigor: ”M? simt onorat s? pot primi acest premiu pot întreaga echip?, destul de numeroas?, care a participat la acest proiect. Este vorba despre cercet?tori, în general tineri, care se afl?, unii dintre ei, la Universitatea din Gala?i, unul este la Sibiu, iar ceilal?i sunt cercet?tori ai Institutului George C?linescu. Ei to?i au depus o munc? uria?? pentru c? au luat la citit toate publica?iile literare care au ap?rut din 1944 pân? în 1964. Au pus în pagin? tot ceea ce avea o leg?tur? cât de pu?in important? cu evenimentele care au putut avea o determinare anume. Nu sunt chiar ?ase mii de pagini, dar vreo patru mii tot sunt, din cele ?apte volume care s-au strâns. Pe aceast? idee, al c?rei ini?iator a fost Eugen Simion, proiectul trebuia s? se încheie în anul 1964, cu cele trei volume care vor ap?rea curând, dar c? s-a propus continuarea lucr?rii pân? în 1989. Merit? premiu echipa care a lucrat, în primul rând, ?i institu?ia care a creat ambian?a unei cercet?ri de calitate.

Eugen Simion despre „Cronologia vie?ii literare române?ti.1944-1964”: ”Nu e o simpl? cronologie. E mai mult. Are ?i un plan ascuns ?i anume acela de a spune adev?rul într-o lume care mistific? enorm ?i trecutul, ?i prezentul. Inten?ia noastr?, când am început acest proiect, a fost aceea de a oferi un obiect de lucru ?i un obiect de medita?ie. Când este vorba de trecut, fiecare spune cam ce îi convine. Nu po?i s? opre?ti acest val de mistificare. Atunci, mai b?trâne?te, ne-am gândit s? facem aceast? lucrare esen?ial?.

Unul din cele dou? Premii Speciale APLER l-a primit Mircea Tiberian pentru „Tehnica improviza?iei”, edi?ia a II-a, Editura Tracus Arte.

”Mul?umesc juriului, mai ales c? din domeniul jazzologiei, care este foarte nou în România, a fost prima lucrare de tehnic? a muzicii de jazz ap?rut? la noi în ?ar?. Au ap?rut multe c?r?i de jazz, dar niciuna despre tehnic? ?i improviza?ia în echip?. Lucrul în echip? are regulile lui, iar despre aceste reguli  se scrie în aceast? carte. Îi mul?umesc editorului Ioan Cristescu pentru c? ?i-a asumat acest risc.” – Mircea Tiberian

Al doilea Premiu Special APLER i-a fost acordat lui Ionu? Bogdan ?tef?nescu pentru „Cuvântul de trecere”, Editura Tracus Arte.

”Mul?umesc foarte  mult pentru acest premiu. M?rturisesc c? am luat câteva premii ?i distinc?ii în cariera mea de pân? acum, premii importante la vremea când mi-au fost acordate. Dar acest premiu chiar m? face s? m? simt ca un laureat al premiilor Oscar. Pe de o parte pentru c? mi-a fost acordat pentru poezie ?i nu pentru muzic?, a?a cum eram obi?nuit, pe de alt? parte pentru c? acest premiu a fost oferit de un juriu atât de valoros. Aproape c? am pornirea pe care cei care ob?in Oscarul o au, de a s?ruta statueta. Am s? preiau îns? din tradi?ia Galei Oscar acel lung ?ir de mul?umiri”, a spus Ionu? Bogdan ?tef?nescu. Pe lunga sa list? de mul?umiri s-au aflat atât editorul s?u, Ioan Cristescu, cât ?i prietenii s?i din literatur?, scriitorii de care se înconjoar?, dar ?i so?ia sa.

Graficianul de carte al anului 2011 a fost ales Tudor Jebeleanu care, din cauza unor probleme de s?n?tate, nu a putut fi prezent la eveniment. .

Graficianul Mircia Dumnitrescu a vorbit, cu umor, despre Tudor Jebeleanu: ”Îmi e un foarte bun prieten ?i nu ?tiu care e mai genial. Îmi pare r?u c? nu e lâng? noi, s? bem un pahar de vin împreun?. Ar trebuie v?zut ?i c? este un fotograf fantastic ?i unele fotografii sunt la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. Sunt ?i eu aici, pe pere?i, cu fotografii, unde vom comemora 30 de ani de la moartea lui Nichita St?nescu. ?i eu, ca ?i grafician, m? bucur c? ?i Mihai Zgondoiu, Tudor Jebeleanu ?i eu ne sim?im bine al?turi de scriitori, pentru c? suntem atât de geniali încât nu mai suport?m pe ai no?tri pe lâng? noi”.

Paul Vinicius: ”Tudor Jebeleanu îmi este un prieten extrem de apropiat, patru dintre copertele mele poart? semn?tura lui. Volumul pentru care am primit acest premiu are coperta semnat? de Tudor Jebeleanu ?i actualul meu volum are o copert? f?cut? de Mihai Zgondoiu, îns? prelucrând ?i lucrând prima fotografie pe care mi-a f?cut-o Tudor Jebeleanu”.

Prezent la Galele APLER a fost, îns?, fiul artistului, Luca Jebeleanu: ”Din p?cate tat?l meu nu poate s? fie în seara aceasta aici a?a c? am preluat datoria de a mul?umi juriului pentru acest premiu”.

Pentru Jurnalism Cultural au fost acordate dou? Premii: Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural, ?i Mihaela Helmis, Radio România Actualit??i.

Ana Maria Sp?taru: ”Vreau s? m?rturisesc doar c? sunt foarte bucuroas? ?i emo?ionat? atât pentru c? premiul este acordat în prezen?a unei extraordinare asisten?e ?i de acest juriu, dar ?i din acest loc din care am transmis de foartre multe ori. Am cunoscut aici foarte mul?i oameni importan?i ?i am tr?it momente minunate. Pentru c? domnul academician Eugen Simion spunea c? lumea cultural? ne face onoarea de a ne primi în mijlocul ei, încerc?m ?i noi s? fim ?i un reflector dar ?i un actor, prin aceste proiecte pe care le realizeazp Radio România Cultural, împreun? cu Funda?ia Cultural? Accendo. Nici nou? nu ne vine s? credem cât? lume vine în întâmp?inarea proiectelor noastre. Spre exemplu, Maratonul de Poezie ?i Jazz este cel mai lung eveniment transmis în direct la radio. Nu a fost u?or, dar este un document foarte important pentru fonoteca noastr?”.

Mihaela Helmis: ”Mul?umesc foarte mult. E un eveniment cultural ?i rar mi se întâmpl? s? se transforme într-un subiect de pres? ceea ce spun. Dac? stau s? m? uit în sal?, sunt mul?i dintre cei cu care am avut prilejul s? realizez emisiuni pentru Radio România Actualit??i. Aproape cu fiecare dintre cei de aici exist? aceast? comunicare rapid?, eficient?. De diminea?a pân? seara, înc?, la România Actualit??i se comunic? câte ceva ?i despre cultur?. Nu a? vrea s? ne tabloidiz?m, dar spa?iile sunt din ce în ce mai mici”.

Dorina CIOPLEA

Credit foto: Mihai ZGONDOIU

Partenerul evenimentului: Restaurant Unu Mai
http://www.unumairestaurant.ro/