13
Mar

Modelul Părintelui şi al Învăţătorului!

M-am întâlnit cu P?rintele Mircea Maier, ailment cel care l-a condus pe bunicul meu, physician acum ani buni, pe ultimul s?u drum. L-am reîntâlnit pe P?rinte la Bucure?ti ?i am aflat c? are parohie la Buzia?, dup? ce, mai bine de 20 de ani, a slujit în satul P?nade, satul mamei ?i al copil?riei mele. Dup? câteva ore de stat la pove?ti, mi-am dat seama ce le lipse?te comunit??ilor noastre: un P?rinte ?i un Înv???tor, acei stâlpi ai educa?iei ?i ai spiritualit??ii din satele noastre dinainte de venirea comuni?tilor. Un P?rinte care s? ?tie, de-a fir a p?r, cum ?tie P?rintele Mircea Maier, starea fiec?rui suflet din parohia sa ?i s? aib? cu acesta comunicare direct?. Un P?rinte, nu un preot, care s? fie stâlp de bun?stare sufletesc? ?i de pova??. Care s? aduc? în lumea noastr? pe cale de virtualizare ?i de teribil? secularizare nevoia unui reper inatacabil, dar ?i gândirea poetic? ?i magic?. Cu aceast? nevoie acut? de reper, am ajuns la o întrebare care m? urm?re?te: de ce în spa?iul nostru public ?i politic apar atâ?ia ?i atâ?ia oameni lipsi?i de spirit, de erudi?ie, de profesionalism ?i de moral?? R?spunsul se învârte în jurul aceleia?i cozi: pentru c? nu mai avem repere ?i pentru c? falsele modele au ajuns s? conduc? prin defecte, manipulare ?i cinism! Avem nevoie, mai mult ca oricând, de P?rin?i ?i Înv???tori!

Solu?iile nu pot fi miraculoase dac? nu îndrept?m cauzele pentru care sistemul de educa?ie scoate pe band? tot mai mul?i analfabe?i. Trebuie s? ne gândim serios c? o criz? economic? nu poate fi stopat? numai cu formule economice ?i financiare! Dac? în spatele unei na?iuni nu exist? un motor identitar, organic ?i autentic, având drept piloni educa?ia, cultura ?i cercetarea, atunci acea na?iune va fi mereu ?i mereu în criz?!

Dincolo de antipatii sau simpatii politice, România are nevoie s?-?i reconfigureze elita ?i societatea civic? pornind de la comunit??ile s?te?ti, cele în care se afl? mai mult de jum?tate din popula?ia ??rii! S? ne gândim cum s? facem ca în satele noastre s? avem în lucrare modelul P?rintelui ?i al Înv???torului!

Dan Mircea CIPARIU