09
Dec

Gala Premiilor APLER, ediţia a XIV-a

apler+procesatMar?i, rx 11 decembrie 2012, pilule de la ora 18.00, cure  în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, va avea loc Gala Premiilor APLER, edi?ia a XIV-a, organizat? de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Partener media: Agen?iadeCarte.ro, partener oficial: OPERA SCRIS?.RO. “Dup? un an de b?t?lii ?i clarific?ri înte editori, Galele APLER î?i continu? tradi?ia, cu premii râvnite ?i prestigioase. Juriul a ales cu probitate ?i cu profesionalism titluri ap?rute în 2011 care, sunt convins, vor conta pentru istoria literaturii române. Aceste premii sunt un semn c? normalitatea poate s? includ? ?i entuziasmul organiz?rii unui eveniment de promovare a scriitorilor români, ?i criteriul axiologic. Sunt bucuros s? avem premian?i atât de cunoscu?i ?i valoro?i cum sunt Paul Vinicius, Tudor Jebeleanu, Ionu? Bogdan ?tef?nescu sau Mircea Tiberian. Faptul c? premiile pentru jurnalism cultural vor fi luate de c?tre Anamaria Sp?taru ?i Mihaela Helmis confirm? voca?ia programelor culturale ?i publice difuzate de Societatea Român? de Radiodifuziune”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER.

Conform Regulamentului Premiilor APLER, juriul pentru acordarea premiilor anuale ale APLER,  format din acad. Eugen Simion, prof.univ.dr.Silviu Angelescu ?i Mircia Dumitrescu, analizând propunerile f?cute de c?tre revistele ?i editurile membre ale APLER, a hot?rât s? acorde urm?toarele premii:

– Revista anului 2011: ARCA, Arad;

Revista de Cultur? „Arca” a fost fondat? la Arad în februarie 1990. Redactor-?ef fondator – Vasile Dan. Revista a ap?rut pîn? în anul 2001 ca institu?ie cu personalitate juridic? a Consiliului Jude?ean Arad. Din toamna anului 2001, revista “Arca” este editat? de Centrul Cultural Jude?ean Arad. În istoria presei culturale a Aradului, “Arca” este revista de cultur? cea mai longeviv?, cu o apari?ie regulat?, cu un corp redac?ional constant, format din profesioni?ti – scriitori – cu o difuzare ?i receptare na?ional?. În fiecare edi?ie la Revista „Arca” colaboreaz? în jur de 40 de autori, unii nume importante ale culturii române de ast?zi. Revista are deschidere, criteriul colabor?rii la ea nefiind unul localist, ci unul valoric. Sprijinindu-se pe numele locale certe, la „Arca” colaboreaz? scriitori, esei?ti, istorici, traduc?tori, teologi, universitari din Bucure?ti, Timi?oara, Bra?ov, Oradea, Cluj, dar ?i din Chi?in?u, din Voivodina ?i Gyula, din Germania ?i Israel. În acest moment, conducerea editorial? a revistei este girat? de poetul ?i editorul Ioan Matiu?.

– Premiul Romul Munteanu pentru editura anului 2011: Tracus Arte, Bucure?ti;

Editura Tracus Arte a luat fiin?? la sfârsitul anului 2008. În patru ani a reu?it s? editeze peste 300 de titluri de carte din zona literaturii române?ti contemporane: poezie, proz?, teatru. Este o editur? acreditat? CNCS (PN-II-ACRED-ED-2012-0386, Filologie). A publicat unele dintre pu?inele contribu?ii române?ti la promovarea artei jazz-ului prin cele trei volume ale lui Mircea Tiberian, dar ?i importanta lucrare a lui Mircea Ghi?ulescu, dedicat? literaturii dramatice române?ti. Ca strategie editorial? de viitor, Tracus Arte î?i propune promovarea literaturii române?ti contemporane de calitate, a literaturii de specialitate despre muzica clasic? ?i contemporan?, teatru ?i artele spectacolului.

Colec?ia Neo, coordonat? de Alexandru Mu?ina, precum ?i Colec?ia Drog sunt dedicate poeziei române?ti contemporan?. Colec?ia Ullyses este dedicat? prozei române?ti contemporane. Colec?ia Dramatika cuprinde dramaturgie româneasc?. Colec?ia Acme con?ine lucr?ri ?tiin?ifice de prim? mân?, la baz? lucr?ri de doctorat, coordonate ?i recomandate de profesori cu renume ?tiin?ific. Colec?ia Avangarda este dedicat? curentului al c?rui nume îl poart?, iar colec?iile Stranioteka, coordonat? de Ruxandra Cesereanu, ?i Phantasma, coordonat? de Corin Braga, se vor ocupa de proza fantastic?, stranie, pe de o parte, ?i de studiile care privesc imaginarul fantastic, pe de alt? parte. În ultimul an, 2011-2012, Editura Tracus Arte a publicat 97 de titluri semnate de autori români contemporani, a organizat peste 80 de lans?ri de carte, dintre care 63 la Târgul Gaudeamus 2012, a participat la ?apte târguri de carte din ?ar? ?i la dou? târguri interna?ionale (Londra si Frankfurt). Editura, prin autorii s?i, a ob?inut în acest interval, anul 2011-2012, trei premii literare importante. Directorul editurii Tracus Arte este teatrologul ?i universitarul Ioan Cristescu.

– Graficianul de carte al anului 2011: Tudor Jebeleanu;

Tudor Jebeleanu este unul dintre cei mai importan?i graficieni români în via??. “AER cu diamante”, Editura Humanitas, “50 de sonete de Mircea C?rt?rescu cu cincizeci de desene de Tudor Jebeleanu”, Editura Brumar, sau c?r?ile cu CD ap?rute la Editura Casa Radio (Emil Botta, Mihai Eminescu, Miron Radu Paraschivescu) sunt câteva dintre sutele de c?r?i ilustrate ?i gândite vizual de Tudor Jebeleanu.

– Premiul Cezar Iv?nescu pentru autorul anului 2011: Paul Vinicius pentru „Lini?tea de dinaintea lini?tei”, Editura Tracus Arte;

Paul Vinicius – Poet, dramaturg, jurnalist, n?scut la 24 ianuarie 1953, la Craiova. Din 1954, datorit? carierei militare a tat?lui, s-a stabilit, definitiv, cu familia, în Bucure?ti.

Urmeaz? cursurile liceale la Colegiul Na?ional „Sfântul Sava” (la acea dat?, intitulat Liceul „Nicolae B?lcescu”). Absolvent al unei facult??i politehnice bucure?tene, renun?? la cariera inginereasc? imediat dup? decembrie 1989, reprofilându-se în domeniul jurnalistic. În 1994, în urma unui examen sus?inut în fa?a unei comisii a Ministerului Culturii, ob?ine atestatul de consilier editorial, iar din septembrie 2012 este doctorand al Universit??ii Bucure?ti, Facultatea de Litere, cu un proiect de tem? care urmeaz? s? focalizeze biografia ?i opera literar? a lui Vintil? Iv?nceanu, reprezentant important al grupului oniric român.

Debut literar publicistic în 1982, în revista Amfiteatru, cu poezie. Debut editorial în 1998, cu volumul de versuri Drumul pân? la ospiciu ?i reîntoarcerea pe jum?tate (Editura Crater, Bucure?ti) – premiile Uniunii Scriitorilor din România (USR) ?i Asocia?iei Scriitorilor Profesioni?ti din România (ASPRO) –, urmat de volumele de poezie Eclipsa (Editura Crater, Bucure?ti, 1999) – premiile Festivalului Interna?ional de Poezie Sighetu Marma?iei ?i Festivalului de Poezie „George Co?buc” de la Bistri?a – ?i Studiu de b?rbat (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucure?ti, 2002) – premiul Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti (ASB). În 2004 îi apare tip?rit? piesa de teatru ?i noi am fost în America (Editura Palimpsest, Bucure?ti, 2004) – premiul Theatrum Mundi ?i al prim?riei municipiului Bucure?ti –, iar în 2005, Un poem pentru Ioan Flora (Pagoda Press, S.U.A., 2005), urmat de volumul de dramaturgie Colonia Grafitti/Working class, heroes class (Editura MLR, Bucure?ti, 2006) – nominalizat la premiile USR ?i ASB. În 2011 îi apare volumul de poeme Lini?tea de dinaintea lini?tei (Editura Tracus Arte, Bucure?ti), c?ruia i-au fost decernate premiile na?ionale pentru poezie, pe anul 2011, „Mircea Iv?nescu” – al Taberei Interna?ionale de Poezie „Artgothica” Sibiu –, cel al Festivalului Interna?ional de Poezie de la Sighetu Marma?iei, pentru volum ?i premiul „Cezar Iv?nescu” al APLER, pentru autorul anului 2011. În noiembrie 2012 îi apare volumul de poezie kemada (Editura Tracus Arte, Bucure?ti).

– Premiul Dan Alexandru Condeescu pentru critic? literar? ?i edi?ii critice: „Cronologia vie?ii literare române?ti.1944-1964”, coordonator Andrei Grigor, Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti

Andrei Grigor (pseudonim al lui Nicolae Ioana; 24 mai 1953, Moreni, jude?ul Dâmbovi?a) critic literar ?i istoric literar, prozator.  A absolvit Facultatea de Limba ?i Literatura Român? a Universit??ii din Bucure?ti în 1978. Este doctor în filologie din 1995, cu o tez? despre Marin Preda, elaborat? sub coordonarea ?tiin?ific? a academicianului Eugen Simion. Este profesor la Facultatea de Litere a Universit??ii „Dun?rea de Jos” din Gala?i ?i, în paralel, cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de Istorie ?i Teorie Literar? „G. C?linescu” al Academiei Române.

A debutat cu proz? scurt? în „Vatra” (1983), iar editorial, în volumul colectiv Debut ‘86. Prima carte personal? de proz? este Cazarma cu fic?iuni, ap?rut? în 1993. Colaboreaz? la revistele „Vatra”, „Interval”, „Adev?rul literar ?i artistic”, „Caiete critice”, „Contrapunct”, „Literatorul”, „Fe?ele culturii” (supliment literar-artistic al ziarului „Azi”), ARC, Transilvania. A publicat: Marin Preda – incomodul, Editura Porto Franco, Gala?i, 1996 ; C?ru?a lui Moromete, Editura Eminescu, Bucure?ti, 2001; Eugen Simion (monografie), Editura Aula, Bra?ov, 2001; F?nu? Neagu (monografie), Editura Aula, Bra?ov, 2001; Eugen Lovinescu (monografie), Editura Aula, Bra?ov, 2002; Eugen Simion (monographie), Editions Le Brontosaure, Les Granges-Le-Roi, France, 2003; Romanele lui Marin Preda, Editura Aula, Bra?ov, 2002; În ariergarda avangardei (Eugen Simion – convorbiri cu Andrei Grigor), Editura Univers Enciclopedic, Bucure?ti, 2004; edi?ia a II-a, adaugit?, Editura Curtea Veche, Bucure?ti. 2012; Literatura român? de la 1900 pân? azi,  (suport de curs elaborat în cadrul Proiectului pentru înv???mântul rural), Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, EDP, 2006

Premii Speciale APLER:

-Ionu? Bogdan ?tef?nescu pentru „Cuvântul de trecere”, Editura Tracus Arte

 

Flautistul Ion Bogdan ?tef?nescu s-a n?scut în anul 1969 la Câmpina, începându-?i formarea muzical? la Liceul de Muzic? “George Enescu” din Bucure?ti. Al?turi de profesorul Virgil Frâncu a studiat flautul la Universitatea de Muzic? din Bucure?ti, urmând apoi ?i studii post-universitare cu profesorul ?i flautistul englez Alexander Murray la Universitatea Urban-Champaign (Illinois, SUA), unde a ob?inut diploma de Master of Music. În anul 2002, a ob?inut titlul de doctor în muzic? cu lucrarea „Influen?a tehnicilor ?i timbralit??ilor arhaice în crea?ia secolului XX dedicat? flautului”, lucrare ce a fost publicat? de c?tre editura Libra în anul 2004 având un alt titlu – „Joc de oglinzi”. De asemenea, Ion Bogdan ?tef?nescu a mai publicat la aceea?i editur?, în anul 2005, ?i lucrarea „Istoria flautului”.
În afara studiilor amintite, I.B. ?tef?nescu ?i-a des?vâr?it preg?tirea profesional? sub îndrumarea celor mai de seam? flauti?ti ai lumii: James Galway, Alain Marion, Wolfgang Schultz ?i Pierre Yves Artaud.
Ion Bogdan ?tef?nescu a ob?inut numeroase premii ?i distinc?ii: “Meritul Cultural” în grad de Cavaler, medalie conferit? de Pre?edintele României, 2011; Premiul Revistei Muzica pentru interpretare, 2009; Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare – Trio Contraste, 2009; Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare solistic? (premiu acordat pentru prima dat? în iatoria de 100 de ani a Uniunii), 2007; Medalia « Meritul Cultural » conferit? de Pre?edintele României, 2004; Premiul Clubului Liones pentru cea mai bun? interpretare din cadrul seminarului condus de James Galway, Italia, 2003; Premiul « Cella Delavrancea » pentru merite în cultur?, 1991; Premiul Conservatorului « George Dima », Cluj, 1987; Premiul I, “Concertino”, Praga, 1986 ; Premiul I, Concursul Na?ional de Flaut, Bucure?ti, 1985; Diploma de Merit, « G.B.Viotti », Vercelli, Italia,1984
A realizat numeroase CD-uri ?i DVD-uri, sute de lucr?ri pentru Societatea Român? de Radiodifuziune ?i numeroase emisiuni ?i clipuri pentru TVR Cultural. De asemenea a înregistrat pentru Societ??i de Radio din str?in?tate precum: Deutschlandfunk-Köln, WDR, Société de Musique, Contemporaine Lausanne, Bayeriche Rundfunk, DRS 2, Deuchlandfunk, Hesisscher Rundfunk, Berliner Rundfunk
Ion Bogdan ?tef?nescu este prim flautist al Filarmonicii George Enescu din Bucure?ti, solist al Filarmonicii “Banatul” din Timi?oara ?i membru al unor binecunoscute ansambluri de muzic? contemporan?: Contraste, Profil (membru fondator), Pro Contemporania (membru fondator), iar în anul 2006 a înfiin?at ansamblul Barock Orchestra.
Din 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.Pâna în prezent a publicat Glasul sângelui, Editura Tracus Arte, 2012; Cuvântul de trecere, Editura Tracus Arte, 2011; Cu?ca f?r? gratii, Editura Opera Magna, Ia?i, 2010; Despre pietre ?i p?s?ri, Editura Axa Publishing, Bucure?ti, 2006.
-Mircea Tiberian pentru „Tehnica improviza?iei”, edi?ia a II-a, Editura Tracus Arte.

Mircea Tiberian este unul dintre cei mai titra?i piani?ti ?i compozitori român de jazz. N?scut la Cluj, la 4 mai 1955, ?i-a petrecut copilaria ?i adolescen?a la Sibiu, iar în 1975 s-a mutat la Bucure?ti, unde tr?ie?te ?i în prezent. În1980, a absolvit Conservatorul din Bucure?ti.

A debutat în 1974 la Festivalul Interna?ional de la Sibiu, iar între anii 1979-1981, a fost membru al Teatrului Muzical “Ion Vasilescu” din Bucure?ti. Apoi, pân? în 1984, a lucrat în studiouri de înregistr?ri ca pianist ?i aranjator. Din 1984 pân? în 1986, este co-leader al cvartetului “Mircea Tiberian – Liviu Butoi”, între ‘86 ?i ‘89, al grupului “Opus 4”, iar din ‘89 pân? în ‘90 este conduc?tor al trio-ului “Labirint”, ?i între 1991-1992, al “Romanian All Stars”. În perioada 1990-1993, este membru al “Romanian Big Band”, iar în anul 1998, co-fondator al Orchestrei “Interzone Jazz”. A participat la diverse proiecte multi-media: “Incursiuni” (1996), “Liniada” (1999), “Agnus Dei” (2000), ?i a condus mai multe grupuri de jazz sub propriul s?u nume.

A avut turnee în Statele Unite, Fran?a, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Bulgaria, Grecia, fosta URSS, Siria ?i România. A cântat al?turi de Larry Coryell, Tomasz Stanko, Herb Robertson, Ed Shuller, Nicholas Simion, Adam Pieronczyk, Maurice de Martin, Theo Jorgensmann, Johnny R?ducanu, Aura Urziceanu, Dan Mândril?, Anca Parghel.

Experien?a artistului nu s-a limitat doar la nivelul muzical, ci s-a extins ?i spre cel academic, fiind lector la Universitatea de Muzic? din Bucure?ti, la sec?ia de jazz pe care, de altfel, a ?i înfiin?at-o în 1990. Este fondatorul ?i coordonatorul Departamentului de Jazz din Bucure?ti (începând cu 1990 ?i pân? în prezent) ?i din Cluj (începând cu 1996 ?i pân? în prezent). Mircea Tiberian mai este ?i autorul “Curriculumului de Jazz” pentru liceele de muzic? din România. Totodat?, este ?i produc?torul casetei audio intitulat? “Talking About Jazz Fundamentals” (1996). A ?inut conferin?e ?i lucr?ri teoretice despre istoria ?i elementele jazz-ului la Students’ Union Hall, la Muzeului ??ranului Român sau la Universitatea de Muzic? din Cluj.

Printre premiile ob?inute de Mircea Tiberian se num?r?: Muzicianul Român al Anului (1987); Premiul Uniunii Compozitorilor pentru compozi?ie jazz (1990, 1996, 2000); Premiul pentru Întreaga Activitate Artistic? (Asocia?ia de jazz Napocensis, 2001)

Discografia sa cuprinde : “Magic Bird”, “Never Ending Story”, “Working Underground”, “Alone in Heaven”, “Hotel of Three Beginnings”, “Back To My Angel”, “Eleven”, “Via?a lumii” ?i “Trei lumini”. Acestora li se mai adaug? patru discuri împreun? cu grupul “Interzone”, al c?rui co-leader este Mircea Tiberian, al?turi de Maurice de Martin. În prezent Mircea Tiberian a mai scos “Cartea de muzic? “(o carte cu caracter ironic dar ?i didactic despre ceea ce înseamn? muzica ?i non muzica) ?i albumele “Ulysses”(în colaborare cu Chris Dahlgren ?i John Betsch) ?i “November”, realizarea grafic? a copertelor apar?inând Ioanei Ionescu Cildus.

Premiul pentru Jurnalism: Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural, ?i Mihaela Helmis, Radio România Actualit??i.

Anamaria Spataru realizeaz? din punct de vedere editorial o valoroas? emisiune de etnologie ?i folclor intitulat? Miori?a, produc?ie tradi?ional? a postului Radio România Cultural care reu?e?te s? abordeze domeniul într-o manier? modern? ?i captivant? ?i particip? substan?ial la linia de emisiuni N?scut în România, în contextul c?reia i-a avut printre invita?i pe Dan Shafran, Horia Brenciu, Gigi C?ciuleanu, Dan Puric, David Esrig etc.

A coordonat ?i coordoneaz? din punct de vedere al promov?rii într-o manier? eficient? ?i inventiv? o mare parte dintre proiectele speciale ale RRC. Este vorba despre proiecte precum: RRC în Pia?a Festivalului Enescu 2-18 septembrie 2011 – spectacolul Caragiale shortcut pe 17 sep. 2011 – în colaborare cu Redac?ia Teatru, Turneul Na?ional Duelul viorilor : Stradivarius versus Guarneri (din seria proiectelor N?scut în România) – în colaborare cu Radio România Regional – septembrie – octombrie 2011, Bookcrossing – cu lansare special? la Gaudeamus – octombrie 2011 – iunie 2012, Sec?iunile on air ale Festivalului Na?ional de Teatru – 30 oct. – 6 nov. 2011 ?i “Via?a e frumoas?” – 10-20 nov. 2011, Turneul Na?ional “Cele trei dive” (din seria proiectelor N?scut în România) – în colaborare cu Radio România Regional – decembrie 2011, Gala Premiilor Radio România Cultural – Teatrul Odeon – martie 2012, Pianul calator 2 – iunie 2012.

Mihaela Gabriela Helmis, actualmente realizator-coordonator al Sec?iei Cultur? -Civiliza?ie -Radio România Actualit??i, n?scut? în 1960 la Sibiu, licen?iat? a Facult??ii de Filosofie-Istorie -Universitatea Bucure?ti în 1983. Colaborator Radio România Tineret din 1983 ?i TVR din 1987. Din 1999, redactor ?ef-adj.RRA- Dep.Social-Economic. Din 2005, coordonator ?i realizator al celor mai importante proiecte culturale ale postului public de radio. Specializat? în Radio-Documentarul artisic(Feature), participant? la numeroase întâlniri profesionale ?i concursuri radiofonice  interna?ionale (?i de?in?toarea câtorva distinc?ii ?i premii  importante) are în fonoteca Radio România câteva sute de emisiuni (“Cum v? place”, “Destine ?i pasiuni”, “Semn?turi celebre”, “Via?a în imagini sonore”,etc.) realizate cu personalit??i ale vie?ii culturale din ?ar? ?i de peste hotare ( domeniul academic, carte, patrimoniu, teatru, arte plastice, film, cultur? tradi?ional?).