Statut

apler+procesat

Statutul APLER

 

 

Capitolul1. Asocia?ia. Scopul ?i Obiectul Asocia?iei

 

• APLER este o organiza?ie non-guvernamental?, site apolitic? ?i non-profit creat? cu scopul de a realiza programe culturale, info-educa?ionale, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români. Sediul APLER este în Bdul Dacia nr.12, sector 1, Bucure?ti.

•  Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, prescurtat APLER, reprezint? publica?iile literare ?i editurile din România, pe suport classic ?i electronic, ?i din spa?iul cultural românesc în raporturile cu structurile guvernamentale, autorit??ile de stat, organiza?ii sindicale, cu persoane fizice ?i juridice.

•  APLER promoveaz? ?i protejeaz? interesele produc?iei editoriale ?i ale publica?iilor literare în domeniul economico-social specific economiei de pia??.

•  APLER promoveaz? legalitatea ?i corectitudinea profesional?, ac?ioneaz? pentru respectarea în toate situa?iile a drepturilor de proprietate intelectual?.

APLER ac?ioneaz? prin ini?iative proprii sau se al?tur? ?i sprijin? ini?iativele adecvate programului s?u promovate de alte organiza?ii, persoane sau autorit??i în vederea unei politici fiscale, comerciale, de tarife ?i pl??i adecvate intereselor culturii na?ionale.

•  APLER poate s? adere la federa?ii ?i asocia?ii editoriale na?ionale ?i/sau interna?ionale, prin demersul Comitetului de coordonare a Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, ratificat de Adunarea General?.

 

Art. 1.1 SCOPUL ASOCIA?IEI

APLER î?i propune ca scop, cu respectarea legilor în vigoare, realizarea de  programe culturale, info-educa?ionale, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români. Prin aceste programe, APLER î?i propune s? ofere un spa?iu public de exprimare ?i afirmare a valorilor culturale, artistice ?i de con?tiin?? româneasc? în contextul european ?i al societ??ii cunoa?terii.

 

Art. 1.2. OBIECTIVELE ASOCIA?IEI

(1) În vederea realiz?rii scopului propus, APLER î?i propune urm?toarele obiective:

– oferirea unor burse de cercetare ?i de crea?ie pentru editorii ?i creatorii români

– realizarea ?i sus?inerea de programe de cercetare ?tiin?ific?, interdisciplinare ?i multiculturale

– realizarea ?i sus?inerea de  programe media (reviste, radio, televiziune etc.) ?i multimedia (pagini web, enciclopedii multimedia etc.)

-ac?iuni, proiecte ?i programe culturale, artistice, ?tiin?ifice, info-educa?ionale pentru elevi, adolescen?i, studen?i ?i tineri cu vârste între 14-35 de ani

– editarea de carte ?i de informa?ie pe orice tip de suport

– crearea unui centru cultural interdisciplinar cu sal? de expozi?ie, de proiec?ie, cafenea literar?

– promovarea, managementul, impresarierea ?i distribu?ia operelor artistice ale creatorilor români

– organizarea de licita?ii ?i vânz?ri de opere artistice

– crearea ?i realizarea de evenimente culturale, info-educa?ionale, artistice, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români

– crearea ?i realizarea de târguri expozi?ionale

– crearea ?i realizarea de proiecte de lobby ?i de rela?ii publice

– crearea ?i realizarea unor b?nci de date ?i a unor studii sociologice

– crearea ?i realizarea de agen?ii de impresariat ?i de promovare pentru editorii ?i creatorii români

– realizarea de analize ?i inform?ri specializate pentru domeniile cultural, info-educa?ional, cercetare, ecologie ?i protec?ia social? pentru editorii ?i  creatorii români

– crearea unor institu?ii educa?ionale ?i alternative (?coli voca?ionale, centre culturale etc.)

– organizarea de tabere de crea?ie, cercetare ?i de voluntariat

– organizarea de simpozioane, conferin?e, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice, în ?ar? ?i în str?in?tate, singur? sau în colaborare cu organiza?ii similare, în domeniul de activitate;

– realizarea de colabor?ri ?i parteneriate cu institui?ii publice sau private, organiza?ii na?ionale sau interna?ionale, precum ?i cu persoane fizice;

– atragerea de surse financiare interne ?i externe pentru realizarea scopului, inclusiv prin sponsoriz?ri;

(2) APLER poate stabili ?i alte obiective în vederea atingerii scopului ASOCIA?IEI, cu respectarea legilor în vigoare ?i a prevederilor prezentului Statut.

 

Capitolul 2. Membrii Asocia?iei

Art.2.1.  Membrii Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România sunt persoane juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului, organiza?ii non-guvernamentale, cu profil editorial (carte sau publica?ie literar?, pe orice tip de suport) care fac dovada acestei calit??i, aprob? ?i respect? Statutul Asocia?iei.

Art.2.2.  Calitatea de membru al APLER se acord? solicitan?ilor de c?tre Comitetul de Coordonare care constat? c? sunt îndeplinite urm?toarele condi?ii: adeziunea scris? a solicitantului, calitatea cultural? a  programului editorial sau al publica?iei, plata taxei de înscriere ?i a cotiza?iei.

best football odds and expert soccer predictions oddslot today football predictions from the experts

Art.2.3. Pierderea calit??ii de membru se realizeaz? dac? este îndeplinit? cel pu?in una din urm?toarele condi?ii:

a)      neplata cotiza?iei anuale pentru o perioada de doi ani succesivi;

b)      la cererea membrului; pierderea calit??ii de membru se realizeaz? automat la momentul înregistr?rii cererii;

c) prin s?vâr?irea de fapte care aduc atingere intereselor ?i prestigiului Asocia?iei; pierderea calit??ii se realizeaz? prin hot?râre a Comitetului de Coordonare.

 

Art.2.4. Contesta?iile împotriva hot?rârilor Comitetului de Coordonare privind pierderea calit??ii de membru se solu?ioneaz? de c?tre Adunarea General? care poate ratifica sau anula hot?rârile Consiliului Director privind pierderea calit??ii de membru.

Art.2.5. Taxa de înscriere se stabile?te anual la propunerea Comitetului de Coordonare ?i este aprobat? de Adunarea General?;

Art.2.6. Cotiza?ia anual? se stabile?te la propunerea Comitetului de Coordonare ?i este aprobat? de Adunarea General?.

Art.2.7.  To?i membrii APLER sunt egali în drepturi ?i îndatoriri ?i sunt reprezenta?i în adunarea general? de o singur? persoan? care dispune de un singur vot. Membrii APLER au dreptul la protec?ie individual? sau colectiv? atunci când sunt puse în cauz? prestigiul, onorabilitatea sau interesele editurii sau publica?iei literare. Protec?ia de c?tre APLER a membrilor s?i se realizeaz? prin consultan??, asisten?? juridic?, atitudine public?, demersuri cu caracter oficial, ini?iative legislative etc.

Art.2.8. Persoanele participante la Adunarea general? de constituire sunt membri fondatori, în num?r de 25, conform Procesului verbal ?i a listei. Statutul Asocia?iei este anex? la Procesului verbal de constituire. Membrii fondatori au acelea?i drepturi ?i îndatoriri cu ceilal?i membri.

Art.2.9. To?i membrii APLER au urm?toarele drepturi:

a)      s? aleag? ?i s? fie ale?i în organele de conducere ale Asocia?iei, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

b)      s? participe la manifest?rile organizate de Asocia?ie, respectând condi?iile stabilite de Comitetul de Coordonare;

c)      s? propun? m?suri de îmbun?t??ire a activit??ilor ?i de realizare a obiectivelor Asocia?iei;

d)      s? se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asocia?iei ?i s? primeasc? în acela?i timp informa?iile solicitate;

e)      s? primeasc?, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonifica?ii sau alte recompense, la propunerea Pre?edintelui ?i dup? aprobarea de c?tre Comitetul de Coordonare ;

f)        s? participe la elaborarea ?i implementarea ac?iunilor Asocia?iei, conform statutului de membru;

g)      s? utilizeze baza material? ?i informa?ional? a Asocia?iei;

h)      s? beneficieze de serviciile oferite de Asocia?ie pentru membrii s?i;

i)        s? utilizeze al?turi de nume, calitatea de membru al Asocia?iei.

 

Art.2.10.To?i membrii au urm?toarele obliga?ii:

a)      s? respecte prevederile statutului ?i hot?rârile organelor de conducere ale Asocia?iei;

b)      s? pl?teasc? taxa de înscriere ?i cotiza?ia anual?;

c)      s? ac?ioneze pentru îndeplinirea scopului ?i obiectivelor Asocia?iei;

d)      s? promoveze standardele, principiile ?i imaginea Asocia?iei;

e)      s? contribuie la realizarea ac?iunilor propuse de Asocia?ie;

f)        s? respecte normele eticii ?i principiile deontologiei profesionale;

g)      s? nu desf??oare activit??i politice în cadrul Asocia?iei;

j)        s? contribuie la formarea ?i dezvoltarea bazei de date ?i informa?ii a Asocia?iei;

 

Capitolul 3. RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIA?IEI

 

Art. 3. Veniturile Asocia?iei se compun din:

a)      taxa de înscriere ?i cotiza?iile membrilor Asocia?iei, care se stabilesc anual;

b)      resurse ob?inute de la bugetul de stat ?i/sau de la bugetele locale;

c)      venituri din dona?ii sau sponsoriz?ri;

d)      venituri provenite din participarea la programe/proiecte/granturi;

e)      dividendele societ??ilor comerciale înfiin?ate de Asocia?ie;

f)        dobânzile, dividendele ?i alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conformitate cu prevederile legale;

g)      venituri realizate din ac?iuni economice directe;

h)      închirierea c?tre ter?i a mijloacelor fixe sau imobile sau bunuri ale asocia?iei;

i)        alte venituri prev?zute de lege.

 

Capitolul 4. ORGANIZAREA ?I FUNC?IONAREA ASOCIA?IEI

 

Art.4.0 Organele de conducere ?i de administrare ale Asocia?iei sunt:

a)      Adunarea General?;

b)      Comitetul de Coordonare;

c)      Cenzorul sau, dup? caz, comisia de cenzori;

 

Sec?iunea I

Adunarea General? a Asocia?ilor

 

Art. 4.1. Adunarea General? este organul de conducere alc?tuit din totalitatea asocia?ilor.

Art. 4.2 Adunarea General? are urm?toarele atribu?ii ?i responsabilit??i:

a)      stabile?te strategia ?i obiectivele generale ale Asocia?iei;

b)      decide modificarea statutului;

c)      dezbate ?i aprob? rapoartele de activitate ale Comietului de Coordonare ?i ale cenzorului sau comisiei de cenzori, dup? caz;

d)      aprob? proiectul de buget de venituri ?i cheltuieli, bilan?ul contabil, raportul de gestiune anual;

e)      alege pentru o perioad? de 5 ani sau revoc?, dup? caz, pe cei 5 membri ai Comitetului de Coordonare, precum ?i pe cenzorul Asocia?iei; Comitetul de Coordonare desemneaz? Pre?edintele executiv ?i doi vicepre?edin?i;

f)        aprob? fuziunea Asocia?iei cu alte asocia?ii ?i apartenen?a ei, ca membru, la o federa?ie sau la alte organiza?ii de profil;

g)      aprob? înfiin?area de filiale, sau alte modific?ri ale statului Asocia?iei;

h)      stabile?te cuantumul indemniza?iilor membrilor Consiliului de Coordonare, dac? este cazul;

i)        decide dizolvarea ?i lichidarea Asocia?iei;

j)        aprob? Codul Deontologic profesional pentru membrii;

k)      oricare alte atribui?ii prev?zute în lege sau în statut.

 

Art. 4.2. Convocarea Adun?rii Generale

a)      Adunarea General? se va întruni cel pu?in o dat? pe an în ?edin?? ordinar?;

b)      Adunarea General? se poate convoca în ?edin?? extraordinar? de c?tre Comitetul de Coordonare ori de câte ori este necesar sau la cererea scris? a cel pu?in unei p?trimi din num?rul membrilor Asocia?iei;

c)      Adunarea General? este legal constituit? în prezen?a a jum?tate plus unu din membrii asocia?i;

d)     Convocarea Adun?rii Generale se face cu cel pu?in dou? s?pt?mâni înainte de data stabilit?;

e)      Dac? la prima convocare nu se întrune?te num?rul necesar, o nou? convocare se realizeaz? în termen de cel mult 7 zile;

f)       A doua Adunare General? este legal constituit? indiferent de num?rul de membri prezen?i.

 

Art. 4.3. Hot?rârile Adun?rii Generale sunt adoptate cu votul a jum?tate plus 1 din membrii prezen?i, prin vot deschis. La propunerea unui membru al APLER, Adunarea General? poate decide, într-un caz sau altul, votul secret.

 

Art. 4.4. Adunarea General? este condus? de c?tre Pre?edintele Asocia?iei, iar în lipsa acestuia, de un Pre?edinte de ?edin??, ales din rândul membrilor Comitetului de Coorodnare.

 

Art. 4.5. Un membru al Asocia?iei poate mandata în scris un alt reprezentant care s? participe ?i s? voteze la ?edin?ele Adun?rii Generale în numele s?u.

 

Art. 4.6. Hot?rârile luate de Adunarea General?, în limitele legii, ale actului constitutiv ?i/sau statutului sunt obligatorii chiar ?i pentru asocia?ii care nu au luat parte la întrunirea Adun?rii Generale sau au votat împotriv?.

 

Sec?iunea a II-a

Comitetul de Coordonare al Asocia?iei

 

Art. 4.7. Comitetul de Coordonare este organul de conducere al Asocia?iei între dou? ?edin?e ale Adun?rii Generale.

Art. 4.7.1. Comitetul de Coordonare duce la îndeplinire hot?rârile Adun?rii Generale a Asocia?iei ?i r?spunde în fa?a acesteia de modul în care conduce activitatea asocia?iei.

 

Art. 4.8. Comitetul de Coordonare este alc?tuit din 5 persoane, astfel:

a)      Pre?edintele Asocia?iei;

a)      maxim 2 Vicepre?edin?i

b)      maxim al?i 2 membri ai Asocia?iei.

 

Art. 4.8.1. Membrii Comitetul de Coordonare vor fi ale?i pe o perioad? de 5 ani de c?tre Adunarea General? ordinar? sau extraordinar?, dup? caz.

 

Art. 4.8.2. Comitetul de Coordonare poate mandata pe unul din membrii s?i s? îl înlocuiasc? pe Pre?edinte în caz de for?? major?.

 

Art. 4.8.3. La hot?rârile Comitetului de Coordonare, fiecare membru din componen?a sa are dreptul la un vot.

 

Art. 4.8.4. Comitetul de Coordonare func?ioneaz? în prezen?a a cel pu?in jum?tate plus unu din membri ?i adopt? hot?râri cu votul a cel pu?in 2/3 din num?rul membrilor prezen?i.

 

Art. 4.8.5 Membrii Comitetului de Coordonare pot primi o indemniza?ie stabilit? de Adunarea General? a Asocia?ilor, în condi?iile prezen?ei efective la ?edin?ele Consiliului.

 

Art. 4.8.6 Comitetul de Coordonare poate delega, pe o perioad? determinat? de timp, anumite competen?e ?i responsabilit??i Pre?edintelui.

 

Art. 4.9. Comitetul de Coordonare are urm?toarele atribu?ii ?i responsabilit??i:

a)      formuleaz? ?i prezint? spre aprobare Adun?rii Generale strategia Asocia?iei;

b)      prezint? Adun?rii Generale raportul de activitate, bilan?ul contabil, execu?ia bugetar? pe perioada anterioar?;

c)      prezint? spre aprobare Adun?rii Generale proiectul de buget de venituri ?i cheltuieli ?i proiectul de program de activitate pentru anul urm?tor;

d)      avizeaz?/aprob? încheierea de acte juridice în numele ?i pe seama Asocia?iei;

e)      hot?r??te cu privire la afilierea sau la excluderea membrilor, potrivit criteriilor prev?zute în prezentul statut;

f)        acord? recompense ?i premii în obiecte ?i în bani, precum ?i recompense nepecuniare;

g)      aprob? organigrama ?i politica de personal a Asocia?iei;

h)      convoac? ?edin?ele Adun?rii Generale;

i)        elaboreaz? propunerile privind ordinea de zi a ?edin?ei Adun?rii Generale, luând în considerare ?i propunerile membrilor;

j)        aprob? schimbarea sediului Asocia?iei;

k)      propune spre aprobare Adun?rii Generale Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Asocia?iei;

l)        aprob? m?suri privind gestiunea patrimoniului, potrivit legii;

m)    aprob? standardele profesionale ?i regulamentele Asocia?iei, cu excep?ia prev?zut? la lit. k);

n)      aprob? propunerile de înfiin?are a unor libr?rii, biblioteci, centre de formare, de informare, cluburi ?i alte unit??i similare, în vederea realiz?rii scopului Asocia?iei;

  • o)      aprob? încadrarea sau desfacerea contractelor de munc? ale personalului Asocia?iei;

p)      aprob?, la propunerea Pre?edintelui, participarea la congrese, conferin?e, simpozioane, colocvii ?i la alte manifest?ri na?ionale sau interna?ionale de profil ?i desemneaz? reprezentantul Asocia?iei la aceste manifest?ri;

q)      îndepline?te orice alte atribu?ii potrivit legii, prezentului statut sau stabilite prin hot?râre a Adun?rii Generale a Asocia?ilor.

 

Art. 4.9.1. Comitetul de Coordonare poate împuternici una sau mai multe persoane cu func?ii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt str?ine de ASOCIA?IE, pentru a exercita atribu?iile prev?zute la art. 4.9 lit. c) ?i q).

 

Sec?iunea a III-a

Pre?edintele Adun?rii Generale a Asocia?ilor

 

Art. 5.1. Pre?edintele Asocia?iei este ales pe o perioad? de 5 ani, din rândul membrilor Comitetului de Coordonare, prin vot deschis, direct ?i liber exprimat de c?tre membrii Comitetului de Coordonare. Alegerile se bazeaz? pe prezentarea de candidaturi, fiecare candidat prezentând un plan de dezvoltare a Asocia?iei, care va cuprinde obiectivele propuse, mijloacele, resursele, precum ?i termenele de realizare.

Art. 5.2. Mandatul Pre?edintelui înceteaz? prin demisie, prin revocarea de c?tre Adunarea General? sau prin deces.

 

Art. 5.3. Pre?edintele Asocia?iei are urm?toarele atribu?ii:

a)      reprezint? Asocia?ia în rela?iile cu diferitele persoane fizice ?i juridice;

b)      conduce ?edin?ele Adun?rii Generale ?i ale Comitetului de Coordonare;

c)      convoac? Comitetul de Coordonare;

d)      propune Comitetului de Coordonare participarea la congrese, conferin?e, simpozioane, colocvii ?i la alte manifest?ri na?ionale sau interna?ionale de profil ?i desemneaz? reprezentantul Asocia?iei la aceste manifest?ri;

e)      conduce activitatea Asocia?iei;

f)        emite deciziile de încadrare a personalului angajat ?i stabile?te atribu?iile, responsabilit??ile ?i competen?ele acestora, conform hot?rârii Comitetului de Coordonare;

g)      emite decizii pentru personalul angajat al Asocia?iei;

h)      drept de semn?tur? în fa?a institu?iilor bancare ?i în fa?a ter?ilor;

i)        decide ?i ia orice m?suri în conformitate cu prevederile legii ?i ale Statutului, prev?zute în Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare ?i conforme cu hot?rârile Adun?rii Generale.

 

Art. 5.4. Pre?edintele poate delega diferite atribu?ii oric?rui membru al Consiliului Director.

 

Sec?iunea a IV-a

Vicepre?edin?ii Adun?rii Generale a Asocia?ilor

 

Art. 5.5. Vicepre?edin?ii Asocia?iei sunt ale?i pe o perioad? de 5 ani de zile, din rândul membrilor Comitetului de Coordonare, prin vot deschis, direct ?i liber exprimat de c?tre membrii Comitetului de Coordonare. Alegerile se bazeaz? pe prezentarea de candidaturi, fiecare candidat prezentând un plan de dezvoltare al Sec?iunii pentru care candideaz?, care va cuprinde obiectivele propuse, mijloacele, resursele, precum ?i termenele de realizare.

 

Art. 5.6. Mandatul Vicepre?edin?ilor înceteaz? prin demisie, prin revocare de c?tre Adunarea General? sau prin deces.

 

Art. 5.7. Vicepre?edin?ii Asocia?iei au urm?toarele atribu?ii:

a)      urm?resc ducerea la îndeplinire a hot?rârilor Comitetului de Coordonare;

b)      conduc activitatea sec?iunilor Asocia?iei;

c)      alte atribu?ii prev?zute de prezentul statut sau prin hot?râre a Adun?rii Generale.

 

 

Sec?iunea a V-a

Cenzorii

 

Art. 5.8.

(1) Controlul financiar intern al Asocia?iei este asigurat de un cenzor, de profesie economist.

(2) Dac? Asocia?ia are mai mult de 100 de membri înscri?i pân? la data întrunirii ultimei adun?ri generale, controlul financiar intern se exercit? de c?tre o comisie de cenzori.

 

Art.5.9 . Pentru îndeplinirea atribu?iilor lor cenzorii r?spund solidar.

 

Art. 6.0. Durata mandatului cenzorilor este de 5 ani

 

Art. 6.1. Cenzorii î?i exercit? personal mandatul.

 

Art. 6.2. Cenzorul sau Comisia de Cenzori are urm?toarele atribu?ii:

a)      verific? modul în care este administrat patrimoniul Asocia?iei;

b)      întocme?te rapoarte ?i le reprezint? Adun?rii Generale;

c)      verific? dac? raport?rile contabile sunt legal întocmite ?i în concordan?? cu normele;

d)      particip? la ?edin?ele Consiliului Director atunci când sunt invita?i, putând face propuneri ori de câte ori consider? c? este necesar;

e)      alte atribu?ii stabilite prin lege, statut sau prin hot?râri ale Adun?rii Generale.

 

Art. 6.3. Comisia de Cenzori este alc?tuit? dintr-un num?r impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

 

Art. 6.4. Pe toat? durata mandatului cenzorii sunt obliga?i s? p?streze confiden?ialitatea activit??ii, a documentelor ?i a actelor de care iau cuno?tin?? în baza func?iei.

 

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ?I LICHIDAREA ASOCIA?IEI

 

Art. 6.5. APLER se poate dizolva:

a)      de drept;

b)      prin hot?râre a judec?toriei sau a tribunalului, dup? caz;

c)      prin hot?rârea Adun?rii Generale.

 

Art. 6.6.

(1) Asocia?ia se dizolv? de drept prin:

a)      nerealizarea sau, dup? caz, imposibilitatea realiz?rii scopului pentru care a fost constituit?;

b)      reducerea num?rului de asocia?i sub limita fixat? de lege;

(2) Constatarea dizolv?rii se realizeaz? prin hot?râre a judec?toriei în a c?rei circumscrip?ie se afl? sediul Asocia?iei, la cererea oric?rei persoane interesate.

 

Art. 6.7.

(1) ASOCIA?IA se dizolv?, prin hot?râre judec?toreasc?, la cererea oric?rei persoane interesate:

a)      când scopul sau activitatea Asocia?iei a devenit ilicit? sau contrar? ordinii publice;

b)      când realizarea scopului este urm?rit? prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)      când Asocia?ia urm?re?te un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)      când Asocia?ia a devenit insolvabil?.

(2) Instan?a competent? este judec?toria în circumscrip?ia c?reia Asocia?ia î?i are sediul.

 

Art. 6.8. ASOCIA?IA se poate dizolva ?i prin hot?rârea Adun?rii Generale, cu votul a 4/5 din num?rul membrilor asocia?i. În termen de 15 zile de la data ?edin?ei de dizolvare, procesul-verbal, în form? autentic?, se depune la judec?toria în a c?rei circumscrip?ie teritorial? î?i are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor.

 

Art. 6.9. În cazul dizolv?rii Asocia?iei, bunurile r?mase în urma lichid?rii se vor transmite c?tre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asem?n?tor, dup? stabilirea ?i adoptarea criteriilor de selec?ie, de c?tre Adunarea General? a Asocia?ilor ?i conform reglement?rilor în vigoare.

 

Art. 7.0. Lichidarea Asocia?iei se realizeaz? conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI. ALTE PREVEDERI

 

Art. 7.1. Structura executiv? a Asocia?iei se stabile?te prin Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Asocia?iei care se adopt? prin hot?râre a Comitetul de Coordonare.

 

Art. 7.2. Asocia?ia poate adopta antet, ?tampil?, sigl?.

 

Art. 7.3. Opiniile exprimate public de membrii Asocia?iei reprezint? p?reri personale ale acestora ?i nu angajeaz? Asocia?ia.

 

Art. 7.4. Calitatea de membru este personal?, nu este transmisibil? ?i nu poate trece la succesori.

 

Art. 7.5. Prevederile statutului se completeaz? cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 7.6. Comitetul de Coordonare ?i Adunarea General? pot utiliza sistemul de votare electronic?, cu acordul scris a cel pu?in 2/3 din membrii componen?i ai acestor organe.

 

Art. 7.7. Statutul, în forma de fa??, a fost întocmit în ______ exemplare, însu?it, aprobat ?i votat de Membrii APLER, la Adunarea General? a Asocia?iei din data de 27.03.2014.

 

 

 

 

Statutul APLER

 

 

Capitolul1. Asocia?ia. Scopul ?i Obiectul Asocia?iei

 

• APLER este o organiza?ie non-guvernamental?, apolitic? ?i non-profit creat? cu scopul de a realiza programe culturale, info-educa?ionale, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români. Sediul APLER este în Bdul Dacia nr.12, sector 1, Bucure?ti.

•  Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, prescurtat APLER, reprezint? publica?iile literare ?i editurile din România, pe suport classic ?i electronic, ?i din spa?iul cultural românesc în raporturile cu structurile guvernamentale, autorit??ile de stat, organiza?ii sindicale, cu persoane fizice ?i juridice.

•  APLER promoveaz? ?i protejeaz? interesele produc?iei editoriale ?i ale publica?iilor literare în domeniul economico-social specific economiei de pia??.

•  APLER promoveaz? legalitatea ?i corectitudinea profesional?, ac?ioneaz? pentru respectarea în toate situa?iile a drepturilor de proprietate intelectual?.

APLER ac?ioneaz? prin ini?iative proprii sau se al?tur? ?i sprijin? ini?iativele adecvate programului s?u promovate de alte organiza?ii, persoane sau autorit??i în vederea unei politici fiscale, comerciale, de tarife ?i pl??i adecvate intereselor culturii na?ionale.

•  APLER poate s? adere la federa?ii ?i asocia?ii editoriale na?ionale ?i/sau interna?ionale, prin demersul Comitetului de coordonare a Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, ratificat de Adunarea General?.

 

Art. 1.1 SCOPUL ASOCIA?IEI

APLER î?i propune ca scop, cu respectarea legilor în vigoare, realizarea de  programe culturale, info-educa?ionale, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români. Prin aceste programe, APLER î?i propune s? ofere un spa?iu public de exprimare ?i afirmare a valorilor culturale, artistice ?i de con?tiin?? româneasc? în contextul european ?i al societ??ii cunoa?terii.

 

Art. 1.2. OBIECTIVELE ASOCIA?IEI

(1) În vederea realiz?rii scopului propus, APLER î?i propune urm?toarele obiective:

– oferirea unor burse de cercetare ?i de crea?ie pentru editorii ?i creatorii români

– realizarea ?i sus?inerea de programe de cercetare ?tiin?ific?, interdisciplinare ?i multiculturale

– realizarea ?i sus?inerea de  programe media (reviste, radio, televiziune etc.) ?i multimedia (pagini web, enciclopedii multimedia etc.)

-ac?iuni, proiecte ?i programe culturale, artistice, ?tiin?ifice, info-educa?ionale pentru elevi, adolescen?i, studen?i ?i tineri cu vârste între 14-35 de ani

– editarea de carte ?i de informa?ie pe orice tip de suport

– crearea unui centru cultural interdisciplinar cu sal? de expozi?ie, de proiec?ie, cafenea literar?

– promovarea, managementul, impresarierea ?i distribu?ia operelor artistice ale creatorilor români

– organizarea de licita?ii ?i vânz?ri de opere artistice

– crearea ?i realizarea de evenimente culturale, info-educa?ionale, artistice, de cercetare ?i de protec?ie social? pentru editorii ?i creatorii români

– crearea ?i realizarea de târguri expozi?ionale

– crearea ?i realizarea de proiecte de lobby ?i de rela?ii publice

– crearea ?i realizarea unor b?nci de date ?i a unor studii sociologice

– crearea ?i realizarea de agen?ii de impresariat ?i de promovare pentru editorii ?i creatorii români

– realizarea de analize ?i inform?ri specializate pentru domeniile cultural, info-educa?ional, cercetare, ecologie ?i protec?ia social? pentru editorii ?i  creatorii români

– crearea unor institu?ii educa?ionale ?i alternative (?coli voca?ionale, centre culturale etc.)

– organizarea de tabere de crea?ie, cercetare ?i de voluntariat

– organizarea de simpozioane, conferin?e, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice, în ?ar? ?i în str?in?tate, singur? sau în colaborare cu organiza?ii similare, în domeniul de activitate;

– realizarea de colabor?ri ?i parteneriate cu institui?ii publice sau private, organiza?ii na?ionale sau interna?ionale, precum ?i cu persoane fizice;

– atragerea de surse financiare interne ?i externe pentru realizarea scopului, inclusiv prin sponsoriz?ri;

(2) APLER poate stabili ?i alte obiective în vederea atingerii scopului ASOCIA?IEI, cu respectarea legilor în vigoare ?i a prevederilor prezentului Statut.

 

Capitolul 2. Membrii Asocia?iei

Art.2.1.  Membrii Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România sunt persoane juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului, organiza?ii non-guvernamentale, cu profil editorial (carte sau publica?ie literar?, pe orice tip de suport) care fac dovada acestei calit??i, aprob? ?i respect? Statutul Asocia?iei.

Art.2.2.  Calitatea de membru al APLER se acord? solicitan?ilor de c?tre Comitetul de Coordonare care constat? c? sunt îndeplinite urm?toarele condi?ii: adeziunea scris? a solicitantului, calitatea cultural? a  programului editorial sau al publica?iei, plata taxei de înscriere ?i a cotiza?iei.

Art.2.3. Pierderea calit??ii de membru se realizeaz? dac? este îndeplinit? cel pu?in una din urm?toarele condi?ii:

a)      neplata cotiza?iei anuale pentru o perioada de doi ani succesivi;

b)      la cererea membrului; pierderea calit??ii de membru se realizeaz? automat la momentul înregistr?rii cererii;

c) prin s?vâr?irea de fapte care aduc atingere intereselor ?i prestigiului Asocia?iei; pierderea calit??ii se realizeaz? prin hot?râre a Comitetului de Coordonare.

 

Art.2.4. Contesta?iile împotriva hot?rârilor Comitetului de Coordonare privind pierderea calit??ii de membru se solu?ioneaz? de c?tre Adunarea General? care poate ratifica sau anula hot?rârile Consiliului Director privind pierderea calit??ii de membru.

Art.2.5. Taxa de înscriere se stabile?te anual la propunerea Comitetului de Coordonare ?i este aprobat? de Adunarea General?;

Art.2.6. Cotiza?ia anual? se stabile?te la propunerea Comitetului de Coordonare ?i este aprobat? de Adunarea General?.

Art.2.7.  To?i membrii APLER sunt egali în drepturi ?i îndatoriri ?i sunt reprezenta?i în adunarea general? de o singur? persoan? care dispune de un singur vot. Membrii APLER au dreptul la protec?ie individual? sau colectiv? atunci când sunt puse în cauz? prestigiul, onorabilitatea sau interesele editurii sau publica?iei literare. Protec?ia de c?tre APLER a membrilor s?i se realizeaz? prin consultan??, asisten?? juridic?, atitudine public?, demersuri cu caracter oficial, ini?iative legislative etc.

Art.2.8. Persoanele participante la Adunarea general? de constituire sunt membri fondatori, în num?r de 25, conform Procesului verbal ?i a listei. Statutul Asocia?iei este anex? la Procesului verbal de constituire. Membrii fondatori au acelea?i drepturi ?i îndatoriri cu ceilal?i membri.

Art.2.9. To?i membrii APLER au urm?toarele drepturi:

a)      s? aleag? ?i s? fie ale?i în organele de conducere ale Asocia?iei, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

b)      s? participe la manifest?rile organizate de Asocia?ie, respectând condi?iile stabilite de Comitetul de Coordonare;

c)      s? propun? m?suri de îmbun?t??ire a activit??ilor ?i de realizare a obiectivelor Asocia?iei;

d)      s? se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asocia?iei ?i s? primeasc? în acela?i timp informa?iile solicitate;

e)      s? primeasc?, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonifica?ii sau alte recompense, la propunerea Pre?edintelui ?i dup? aprobarea de c?tre Comitetul de Coordonare ;

f)        s? participe la elaborarea ?i implementarea ac?iunilor Asocia?iei, conform statutului de membru;

g)      s? utilizeze baza material? ?i informa?ional? a Asocia?iei;

h)      s? beneficieze de serviciile oferite de Asocia?ie pentru membrii s?i;

i)        s? utilizeze al?turi de nume, calitatea de membru al Asocia?iei.

 

Art.2.10.To?i membrii au urm?toarele obliga?ii:

a)      s? respecte prevederile statutului ?i hot?rârile organelor de conducere ale Asocia?iei;

b)      s? pl?teasc? taxa de înscriere ?i cotiza?ia anual?;

c)      s? ac?ioneze pentru îndeplinirea scopului ?i obiectivelor Asocia?iei;

d)      s? promoveze standardele, principiile ?i imaginea Asocia?iei;

e)      s? contribuie la realizarea ac?iunilor propuse de Asocia?ie;

f)        s? respecte normele eticii ?i principiile deontologiei profesionale;

g)      s? nu desf??oare activit??i politice în cadrul Asocia?iei;

j)        s? contribuie la formarea ?i dezvoltarea bazei de date ?i informa?ii a Asocia?iei;

 

Capitolul 3. RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIA?IEI

 

Art. 3. Veniturile Asocia?iei se compun din:

a)      taxa de înscriere ?i cotiza?iile membrilor Asocia?iei, care se stabilesc anual;

b)      resurse ob?inute de la bugetul de stat ?i/sau de la bugetele locale;

c)      venituri din dona?ii sau sponsoriz?ri;

d)      venituri provenite din participarea la programe/proiecte/granturi;

e)      dividendele societ??ilor comerciale înfiin?ate de Asocia?ie;

f)        dobânzile, dividendele ?i alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conformitate cu prevederile legale;

g)      venituri realizate din ac?iuni economice directe;

h)      închirierea c?tre ter?i a mijloacelor fixe sau imobile sau bunuri ale asocia?iei;

i)        alte venituri prev?zute de lege.

 

Capitolul 4. ORGANIZAREA ?I FUNC?IONAREA ASOCIA?IEI

 

Art.4.0 Organele de conducere ?i de administrare ale Asocia?iei sunt:

a)      Adunarea General?;

b)      Comitetul de Coordonare;

c)      Cenzorul sau, dup? caz, comisia de cenzori;

 

Sec?iunea I

Adunarea General? a Asocia?ilor

 

Art. 4.1. Adunarea General? este organul de conducere alc?tuit din totalitatea asocia?ilor.

Art. 4.2 Adunarea General? are urm?toarele atribu?ii ?i responsabilit??i:

a)      stabile?te strategia ?i obiectivele generale ale Asocia?iei;

b)      decide modificarea statutului;

c)      dezbate ?i aprob? rapoartele de activitate ale Comietului de Coordonare ?i ale cenzorului sau comisiei de cenzori, dup? caz;

d)      aprob? proiectul de buget de venituri ?i cheltuieli, bilan?ul contabil, raportul de gestiune anual;

e)      alege pentru o perioad? de 5 ani sau revoc?, dup? caz, pe cei 5 membri ai Comitetului de Coordonare, precum ?i pe cenzorul Asocia?iei; Comitetul de Coordonare desemneaz? Pre?edintele executiv ?i doi vicepre?edin?i;

f)        aprob? fuziunea Asocia?iei cu alte asocia?ii ?i apartenen?a ei, ca membru, la o federa?ie sau la alte organiza?ii de profil;

g)      aprob? înfiin?area de filiale, sau alte modific?ri ale statului Asocia?iei;

h)      stabile?te cuantumul indemniza?iilor membrilor Consiliului de Coordonare, dac? este cazul;

i)        decide dizolvarea ?i lichidarea Asocia?iei;

j)        aprob? Codul Deontologic profesional pentru membrii;

k)      oricare alte atribui?ii prev?zute în lege sau în statut.

 

Art. 4.2. Convocarea Adun?rii Generale

a)      Adunarea General? se va întruni cel pu?in o dat? pe an în ?edin?? ordinar?;

b)      Adunarea General? se poate convoca în ?edin?? extraordinar? de c?tre Comitetul de Coordonare ori de câte ori este necesar sau la cererea scris? a cel pu?in unei p?trimi din num?rul membrilor Asocia?iei;

c)      Adunarea General? este legal constituit? în prezen?a a jum?tate plus unu din membrii asocia?i;

d)     Convocarea Adun?rii Generale se face cu cel pu?in dou? s?pt?mâni înainte de data stabilit?;

e)      Dac? la prima convocare nu se întrune?te num?rul necesar, o nou? convocare se realizeaz? în termen de cel mult 7 zile;

f)       A doua Adunare General? este legal constituit? indiferent de num?rul de membri prezen?i.

 

Art. 4.3. Hot?rârile Adun?rii Generale sunt adoptate cu votul a jum?tate plus 1 din membrii prezen?i, prin vot deschis. La propunerea unui membru al APLER, Adunarea General? poate decide, într-un caz sau altul, votul secret.

 

Art. 4.4. Adunarea General? este condus? de c?tre Pre?edintele Asocia?iei, iar în lipsa acestuia, de un Pre?edinte de ?edin??, ales din rândul membrilor Comitetului de Coorodnare.

 

Art. 4.5. Un membru al Asocia?iei poate mandata în scris un alt reprezentant care s? participe ?i s? voteze la ?edin?ele Adun?rii Generale în numele s?u.

 

Art. 4.6. Hot?rârile luate de Adunarea General?, în limitele legii, ale actului constitutiv ?i/sau statutului sunt obligatorii chiar ?i pentru asocia?ii care nu au luat parte la întrunirea Adun?rii Generale sau au votat împotriv?.

 

Sec?iunea a II-a

Comitetul de Coordonare al Asocia?iei

 

Art. 4.7. Comitetul de Coordonare este organul de conducere al Asocia?iei între dou? ?edin?e ale Adun?rii Generale.

Art. 4.7.1. Comitetul de Coordonare duce la îndeplinire hot?rârile Adun?rii Generale a Asocia?iei ?i r?spunde în fa?a acesteia de modul în care conduce activitatea asocia?iei.

 

Art. 4.8. Comitetul de Coordonare este alc?tuit din 5 persoane, astfel:

a)      Pre?edintele Asocia?iei;

a)      maxim 2 Vicepre?edin?i

b)      maxim al?i 2 membri ai Asocia?iei.

 

Art. 4.8.1. Membrii Comitetul de Coordonare vor fi ale?i pe o perioad? de 5 ani de c?tre Adunarea General? ordinar? sau extraordinar?, dup? caz.

 

Art. 4.8.2. Comitetul de Coordonare poate mandata pe unul din membrii s?i s? îl înlocuiasc? pe Pre?edinte în caz de for?? major?.

 

Art. 4.8.3. La hot?rârile Comitetului de Coordonare, fiecare membru din componen?a sa are dreptul la un vot.

 

Art. 4.8.4. Comitetul de Coordonare func?ioneaz? în prezen?a a cel pu?in jum?tate plus unu din membri ?i adopt? hot?râri cu votul a cel pu?in 2/3 din num?rul membrilor prezen?i.

 

Art. 4.8.5 Membrii Comitetului de Coordonare pot primi o indemniza?ie stabilit? de Adunarea General? a Asocia?ilor, în condi?iile prezen?ei efective la ?edin?ele Consiliului.

 

Art. 4.8.6 Comitetul de Coordonare poate delega, pe o perioad? determinat? de timp, anumite competen?e ?i responsabilit??i Pre?edintelui.

 

Art. 4.9. Comitetul de Coordonare are urm?toarele atribu?ii ?i responsabilit??i:

a)      formuleaz? ?i prezint? spre aprobare Adun?rii Generale strategia Asocia?iei;

b)      prezint? Adun?rii Generale raportul de activitate, bilan?ul contabil, execu?ia bugetar? pe perioada anterioar?;

c)      prezint? spre aprobare Adun?rii Generale proiectul de buget de venituri ?i cheltuieli ?i proiectul de program de activitate pentru anul urm?tor;

d)      avizeaz?/aprob? încheierea de acte juridice în numele ?i pe seama Asocia?iei;

e)      hot?r??te cu privire la afilierea sau la excluderea membrilor, potrivit criteriilor prev?zute în prezentul statut;

f)        acord? recompense ?i premii în obiecte ?i în bani, precum ?i recompense nepecuniare;

g)      aprob? organigrama ?i politica de personal a Asocia?iei;

h)      convoac? ?edin?ele Adun?rii Generale;

i)        elaboreaz? propunerile privind ordinea de zi a ?edin?ei Adun?rii Generale, luând în considerare ?i propunerile membrilor;

j)        aprob? schimbarea sediului Asocia?iei;

k)      propune spre aprobare Adun?rii Generale Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Asocia?iei;

l)        aprob? m?suri privind gestiunea patrimoniului, potrivit legii;

m)    aprob? standardele profesionale ?i regulamentele Asocia?iei, cu excep?ia prev?zut? la lit. k);

n)      aprob? propunerile de înfiin?are a unor libr?rii, biblioteci, centre de formare, de informare, cluburi ?i alte unit??i similare, în vederea realiz?rii scopului Asocia?iei;

  • o)      aprob? încadrarea sau desfacerea contractelor de munc? ale personalului Asocia?iei;

p)      aprob?, la propunerea Pre?edintelui, participarea la congrese, conferin?e, simpozioane, colocvii ?i la alte manifest?ri na?ionale sau interna?ionale de profil ?i desemneaz? reprezentantul Asocia?iei la aceste manifest?ri;

q)      îndepline?te orice alte atribu?ii potrivit legii, prezentului statut sau stabilite prin hot?râre a Adun?rii Generale a Asocia?ilor.

 

Art. 4.9.1. Comitetul de Coordonare poate împuternici una sau mai multe persoane cu func?ii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt str?ine de ASOCIA?IE, pentru a exercita atribu?iile prev?zute la art. 4.9 lit. c) ?i q).

 

Sec?iunea a III-a

Pre?edintele Adun?rii Generale a Asocia?ilor

 

Art. 5.1. Pre?edintele Asocia?iei este ales pe o perioad? de 5 ani, din rândul membrilor Comitetului de Coordonare, prin vot deschis, direct ?i liber exprimat de c?tre membrii Comitetului de Coordonare. Alegerile se bazeaz? pe prezentarea de candidaturi, fiecare candidat prezentând un plan de dezvoltare a Asocia?iei, care va cuprinde obiectivele propuse, mijloacele, resursele, precum ?i termenele de realizare.

Art. 5.2. Mandatul Pre?edintelui înceteaz? prin demisie, prin revocarea de c?tre Adunarea General? sau prin deces.

 

Art. 5.3. Pre?edintele Asocia?iei are urm?toarele atribu?ii:

a)      reprezint? Asocia?ia în rela?iile cu diferitele persoane fizice ?i juridice;

b)      conduce ?edin?ele Adun?rii Generale ?i ale Comitetului de Coordonare;

c)      convoac? Comitetul de Coordonare;

d)      propune Comitetului de Coordonare participarea la congrese, conferin?e, simpozioane, colocvii ?i la alte manifest?ri na?ionale sau interna?ionale de profil ?i desemneaz? reprezentantul Asocia?iei la aceste manifest?ri;

e)      conduce activitatea Asocia?iei;

f)        emite deciziile de încadrare a personalului angajat ?i stabile?te atribu?iile, responsabilit??ile ?i competen?ele acestora, conform hot?rârii Comitetului de Coordonare;

g)      emite decizii pentru personalul angajat al Asocia?iei;

h)      drept de semn?tur? în fa?a institu?iilor bancare ?i în fa?a ter?ilor;

i)        decide ?i ia orice m?suri în conformitate cu prevederile legii ?i ale Statutului, prev?zute în Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare ?i conforme cu hot?rârile Adun?rii Generale.

 

Art. 5.4. Pre?edintele poate delega diferite atribu?ii oric?rui membru al Consiliului Director.

 

Sec?iunea a IV-a

Vicepre?edin?ii Adun?rii Generale a Asocia?ilor

 

Art. 5.5. Vicepre?edin?ii Asocia?iei sunt ale?i pe o perioad? de 5 ani de zile, din rândul membrilor Comitetului de Coordonare, prin vot deschis, direct ?i liber exprimat de c?tre membrii Comitetului de Coordonare. Alegerile se bazeaz? pe prezentarea de candidaturi, fiecare candidat prezentând un plan de dezvoltare al Sec?iunii pentru care candideaz?, care va cuprinde obiectivele propuse, mijloacele, resursele, precum ?i termenele de realizare.

 

Art. 5.6. Mandatul Vicepre?edin?ilor înceteaz? prin demisie, prin revocare de c?tre Adunarea General? sau prin deces.

 

Art. 5.7. Vicepre?edin?ii Asocia?iei au urm?toarele atribu?ii:

a)      urm?resc ducerea la îndeplinire a hot?rârilor Comitetului de Coordonare;

b)      conduc activitatea sec?iunilor Asocia?iei;

c)      alte atribu?ii prev?zute de prezentul statut sau prin hot?râre a Adun?rii Generale.

 

 

Sec?iunea a V-a

Cenzorii

 

Art. 5.8.

(1) Controlul financiar intern al Asocia?iei este asigurat de un cenzor, de profesie economist.

(2) Dac? Asocia?ia are mai mult de 100 de membri înscri?i pân? la data întrunirii ultimei adun?ri generale, controlul financiar intern se exercit? de c?tre o comisie de cenzori.

 

Art.5.9 . Pentru îndeplinirea atribu?iilor lor cenzorii r?spund solidar.

 

Art. 6.0. Durata mandatului cenzorilor este de 5 ani

 

Art. 6.1. Cenzorii î?i exercit? personal mandatul.

 

Art. 6.2. Cenzorul sau Comisia de Cenzori are urm?toarele atribu?ii:

a)      verific? modul în care este administrat patrimoniul Asocia?iei;

b)      întocme?te rapoarte ?i le reprezint? Adun?rii Generale;

c)      verific? dac? raport?rile contabile sunt legal întocmite ?i în concordan?? cu normele;

d)      particip? la ?edin?ele Consiliului Director atunci când sunt invita?i, putând face propuneri ori de câte ori consider? c? este necesar;

e)      alte atribu?ii stabilite prin lege, statut sau prin hot?râri ale Adun?rii Generale.

 

Art. 6.3. Comisia de Cenzori este alc?tuit? dintr-un num?r impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

 

Art. 6.4. Pe toat? durata mandatului cenzorii sunt obliga?i s? p?streze confiden?ialitatea activit??ii, a documentelor ?i a actelor de care iau cuno?tin?? în baza func?iei.

 

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ?I LICHIDAREA ASOCIA?IEI

 

Art. 6.5. APLER se poate dizolva:

a)      de drept;

b)      prin hot?râre a judec?toriei sau a tribunalului, dup? caz;

c)      prin hot?rârea Adun?rii Generale.

 

Art. 6.6.

(1) Asocia?ia se dizolv? de drept prin:

a)      nerealizarea sau, dup? caz, imposibilitatea realiz?rii scopului pentru care a fost constituit?;

b)      reducerea num?rului de asocia?i sub limita fixat? de lege;

(2) Constatarea dizolv?rii se realizeaz? prin hot?râre a judec?toriei în a c?rei circumscrip?ie se afl? sediul Asocia?iei, la cererea oric?rei persoane interesate.

 

Art. 6.7.

(1) ASOCIA?IA se dizolv?, prin hot?râre judec?toreasc?, la cererea oric?rei persoane interesate:

a)      când scopul sau activitatea Asocia?iei a devenit ilicit? sau contrar? ordinii publice;

b)      când realizarea scopului este urm?rit? prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)      când Asocia?ia urm?re?te un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)      când Asocia?ia a devenit insolvabil?.

(2) Instan?a competent? este judec?toria în circumscrip?ia c?reia Asocia?ia î?i are sediul.

 

Art. 6.8. ASOCIA?IA se poate dizolva ?i prin hot?rârea Adun?rii Generale, cu votul a 4/5 din num?rul membrilor asocia?i. În termen de 15 zile de la data ?edin?ei de dizolvare, procesul-verbal, în form? autentic?, se depune la judec?toria în a c?rei circumscrip?ie teritorial? î?i are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor.

 

Art. 6.9. În cazul dizolv?rii Asocia?iei, bunurile r?mase în urma lichid?rii se vor transmite c?tre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asem?n?tor, dup? stabilirea ?i adoptarea criteriilor de selec?ie, de c?tre Adunarea General? a Asocia?ilor ?i conform reglement?rilor în vigoare.

 

Art. 7.0. Lichidarea Asocia?iei se realizeaz? conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI. ALTE PREVEDERI

 

Art. 7.1. Structura executiv? a Asocia?iei se stabile?te prin Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Asocia?iei care se adopt? prin hot?râre a Comitetul de Coordonare.

 

Art. 7.2. Asocia?ia poate adopta antet, ?tampil?, sigl?.

 

Art. 7.3. Opiniile exprimate public de membrii Asocia?iei reprezint? p?reri personale ale acestora ?i nu angajeaz? Asocia?ia.

 

Art. 7.4. Calitatea de membru este personal?, nu este transmisibil? ?i nu poate trece la succesori.

 

Art. 7.5. Prevederile statutului se completeaz? cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 7.6. Comitetul de Coordonare ?i Adunarea General? pot utiliza sistemul de votare electronic?, cu acordul scris a cel pu?in 2/3 din membrii componen?i ai acestor organe.

 

Art. 7.7. Statutul, în forma de fa??, a fost întocmit în ______ exemplare, însu?it, aprobat ?i votat de Membrii APLER, la Adunarea General? a Asocia?iei din data de 27.03.2014.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.