Gabriela Adameşteanu, Horațiu Mălăele, Nicu Alifantis, Cristian Teodorescu, Florin Iaru, Pavel Șușară, Augustin Ioan, Mircea Tiberian și Nadia Trohin, invitaţii speciali ai Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a IV-a, 2016

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS aduce, no rx pentru a patra oar? consecutiv, seek voci importante ale culturii române ?i dun?rene în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean. Timp de 5 zile, thumb între 15-19 iunie 2016, în spa?iul expozi?ional special amenajat în Pia?a Civic? din centrul Minicipiului Tulcea vor fi prezentate câteva dintre cele mai importante titluri editorial ap?rute în România, în ultimul an. La Teatrul „Jean Bart” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, literatur?, pân? la artele spectacolului ?i arte vizuale. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i recitaluri unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt Gabriela Adame?teanu, Hora?iu M?l?ele, Nicu Alifantis, Mircea Tiberian ?i Nadia Trohin. Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Ioan Es.Pop, Florin Iaru,  Eugen Suciu, Teodor Dun? ?i Cosmin Per?a. Conferin?ele Danubius vor fi prezentate de Pavel ?u?ar?, Victor Ivanovici ?i Augustin Ioan. Dinu Fl?mând va lansa ”Opera Poetic?” a lui Fernando Pessoa, Editura Humanitas, iar Cristian Teodorescu va lansa cea mai recent? carte a sa, ”?oseaua Virtu?ii. Cartea Cîinelui”, Editura Cartea Româneasc?, precum ?i prima revist? de povestiri din România – ”Iocan”.Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. ?i Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori: Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Hotel Delta, Hotel Esplanada. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta.

Program Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

edi?ia a IV-a, 15 – 19 iunie 2016

Miercuri, 15 iunie 2016

16.00 – Deschiderea oficial? a Târgului

Prezentarea Festivalului – conferin?? de pres? – Casa Avramide

17.00-18.00– Conferin?ele Danubius – Invitat Pavel ?u?ar? – Anul Brâncu?i – Muzeul de Art?

Prezint? Ioan Cristescu

”Nicio alt? personalitate a culturii române nu pare s? fi stârnit fascina?ia ?i pasiunea pe care le-a prilejuit, într-un timp relativ scurt, Constantin Brâncu?i. Nici m?car existen?a uman? ?i cultural? eminescian?, de departe cea mai semnificativ? în spa?iul interesului public românesc pe un interval care dep??e?te limitele stricte ale unui secol, în care un destin romantic se confund?, pân? la absorb?ie, cu amplitudinea mitologic? ?i cu fream?tul metafizic al unei opere cvasilegendare, nu s-a bucurat de o atât de irepresibil? ?i de p?tima?? chemare spre cunoa?tere.

Cum sculptura este, ca proiect cultural asumat, un produs artistic ?i simbolic exclusiv apusean, pân? pe la mijlocul secolului XIX spa?iul românesc nu a cunoscut sculptura ca exerci?iu curent ?i ca practic? însu?it?.

F?r? a se plasa în descenden?a direct? a unui model anume, dar ?i f?r? a reanima, prin citat cultural, vreo form? muzeificat?, Brâncu?i sugereaz?, într-o perspectiv? eliberat? atât de pragmatismul reprezent?rii cât ?i de bovarismul construc?iei imaginare, posibilitatea unei alte lecturi a sculpturii, mult mai apropiat? de un anumit spa?iu paradiziac, al inocen?ei primordiale.” (Pavel ?u?ar?)

18.00 –  Concert  Quartetul Chromatic – Pia?a Civic?

19.00 – 20.00 – Teatrul Jean Bart – Hora?iu M?l?ele – ”Sunt un orb”

Farseur din voca?ie, cu ?arm, inteligen?? ?i umor, Hora?iu M?l?ele va face o nou? demonstra?ie de virtuozitate într-o edi?ie special? a spectacolului „Sunt un orb”, varianta cu multe “lovituri de teatru”, a?a cum trebuie s? fie un bun show de improviza?ie.

Probabil cel mai bun produs al teatrului românesc din ultimii 20 de ani – a?a cum îl descrie Ion Caramitru, Hora?iu M?l?ele este într-o perpetu? c?utare ?i de aceea niciuna dintre apari?iile sale pe scen? nu este similar? cu precedenta. Pentru aceast? variant? a spectacolului “Sunt un Orb”, maestrul trasului pe sfoar?, al ironiei ?i al hazului ascu?it î?i ia ca aliat fie umorul irezistibil al insinuantului Brumaru, fie în?elesurile subtile ale lui Marin Sorescu sau vibra?iile delicate ale boemului Nichita. Acestea sunt doar câteva dintre promisiunile unui spectacol de gal?, în cursul c?ruia poe?i atât de diferi?i ca stil sau gândire, vor fi deslu?i?i, cu naturale?e ?i în cheie proprie, de geniul comic Hora?iu M?l?ele.

Spectacolul „Sunt un orb“ nu este singurul din palmaresul actorului Hora?iu M?l?ele, cu zeci sau chiar sute de reprezenta?ii jucate cu casa închis? ani la rând. Dup? mai bine de zece ani de la prima punere în scen? a recitalului intitulat sugestiv – ”Sunt un orb”, actorul revine, la cererea publicului, pe scena Teatrului Elisabeta din centrul capitalei, sub auspiciile avertismentului cu care deja ne-a obi?nuit, „pericol de râs în hohote“.

Convins c? râsul va mântui lumea, artistul î?i provoac? spectatorii cu umor ?i sinceritate într-un recital de neegalat.

„Spectacolul Sunt un orb cuprinde câteva poezii de mare calitate, dar ?i proz? scurt?. Sunt mai multe elemente care formeaz? acest spectacol, în care este vorba despre mine, dar este vorba ?i despre dumneavoastr?“, spune Hora?iu M?l?ele. Nu lipsesc, evident, nici momentele de improviza?ie, pline de umor, cele care fac, de obicei, deliciul reprezenta?iilor sale.

20.30 – Concert Nicu Alifantis – Casa Avramide

Lansare Nicu Alifantis – volumul FaceCarte ?i CD-ul Madame Mon Amour

Joi. 16 iunie 2016

12.00-14.00 – Atelier de scriere creativ? – coordonat de Florin Iaru – Casa Avramide

14.00 – vernisaj expozi?ie  Centenar DADA – Hotel Delta

16.00-19.00 – lans?ri de carte ?i concert Chromatic – Pia?a Civic?

16.00 – Conferin?ele Danubius – Invitat Victor Ivanovici – ”Grecia – Tulcea de ieri” (Casa Avramide)

Victor Ivanovici s-a n?scut la 24 august 1947, în Tulcea. Studii generale la Liceul Grec din Bucure?ti (1962-66) ?i universitare la Facultatea de Limbi Romanice, Clasice ?i Orientale a Universit??ii din Bucure?ti (1966-71).Specializare postuniversitar? la Universitatea din Málaga (Spania): «Curso Superior de Filología Española», sub direc?ia profesorului Manuel Alvar, membru al Academiei Regale Spaniole (1987). Doctorat la Universitatea din Cluj (România), cu o tez? despre opera lui Gabriel García Márquez (1993). Între 1971-84 a predat literatura spaniol? ?i hispanic? la Universitatea din Bucure?ti. Din 1985 locuie?te ?i lucreaz? în Grecia. Din 1993 membru al Corpului Didactic Auxiliar al Universit??ii din Atena. A predat în cadrul Programului de Masterat în Traducere ?i Teoria Traducerii, al Facult??ii de Litere ?i Filosofie al Universit??ii din Atena. În septembrie 2003 a ocupat prin concurs postul de Literatur? Hispanic? la Facultatea de Filosofie a Universit??ii din Salonic, unde s-a incorporat începând cu anul academic 2004-2005. Actualmente are gradul de profesor asociat.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România ?i al Societ??ii Scriitorilor Greci, al Societ??ii Elene de Literatur? General? ?i Comparat?, membru fondator (?i Vicepre?edinte) al Societ??ii Hispani?tilor Greci, membru al Asocia?iei Interna?ionale a Hispani?tilor ?i al Societ??ii Cervantine.
Decorat de Statul spaniol cu Ordinul Meritului Civil, gradul „Encomienda”..
C?r?i publicate (critic? literar?): Triptic neoelenic. Cavafis, Seferis, Sikelianós (în greac?), Atena, ed. Hexantas, 1979; Form? ?i deschidere (în român?), Bucure?ti, ed.Eminescu, 1980 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1981); Suprarealism ?i «suprarealisme». Grecia, România, ??rile hispanice (în român? ?i greac?: Timi?oara, ed. Hestia, 1997 ?i Atena, ed. Polytypo, 1997); El mundo de la nueva narrativa hispanoamericana (în spaniol?), Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1998; Literatura hispanoamerican? (în greac?), Atena, ed. Dione, 1999; Repere în zigzag (în român?), Bucure?ti, Editura Funda?iei Culturale Române, 2000; Traductologice. 1. Teorie ?i Critic? 2. Metodologia Traducerii (în greac?), Atena, ed. Dione, 2004, Gabriel García Márquez y su Reino de Macondo, Madrid, ed. Sial 2008 (Premiul Internaíonal Sial pentru eseu).
Articole ?i studii de hispanistic?, românistic?, neoelenistic?, literatur? comparat? ?i teoria traducerii publicate în România, Grecia, Fran?a, Spania ?i diverse ??ri hispanice.
Î?i scrie eseurile în român?, greac?. spaniol? ?i francez?.
Traduce din: greac?, român?, spaniol?, francez?, portughez?, catalan? ?i italian?; ?i spre român?, greac? ?i spaniol?.
A tradus din: Odysseas Elytis (în român? ?i spaniol?); Octavio Paz (în român? ?i greac?); Paul Celan – poemele române?ti (în greac? ?i spaniol?); Gellu Naum (în greac? ?i spaniol?) ?i Nichita St?nescu (în greac?).

17.00-18.00 – Vernisaj expozi?ie p?pu?i Elena Orbocea – Casa Avramide

18.00-19.00 – lansare de carte Dinu Fl?mând – Opera Poetic? a lui Fernando Pessoa, Editura Humanitas

-lansare de carte Cristian Teodorescu -”?oseaua Virtu?ii. Cartea Cîinelui”, Editura Cartea Româneasc?, precum ?i lansarea primei reviste de povestiri din România – ”Iocan”

Moderator: Ioan Cristescu – Casa Avramide

19.00 – Concert de muzic? clasic? – Cvartetul Cromatic – Casa Avramide

20.00 – Spectacol de muzic? ?i poezie “Amor Cortese” – ritmuri ?i rime trubadurice cu: Mirela Popescu ?i C?t?lin Mirea. Versuri: Adrian Pârvu. – Casa Avramide

Vineri, 17 iunie 2016

13.00 – Vernisaj expozi?ie  – ”Marin Sorescu 80”- Prezint? Ioan Cristescu (Casa Avramide).

14.00 – Dezbatere public? – ”Rolul lecturii în formarea individului ca persoan? ?i membru al comunit??ii”. Particip?: Cristian Teodorescu, Florin Iaru, Dinu Fl?mând, Victor Ivanovici, Constantin Hogea, profesori din Tulcea; Moderator Ioan Cristescu  (Casa Avramide)

17.00 – Conferin?ele Danubius – Conferin?? sus?inut? de Augustin Ioan.

Augustin Ioan s-a n?scut la 5 martie 1965. în localitatea Doroban?u, jude?ul Tulcea.  Este arhitect, Profesor la Universitatea de Arhitectur? ?i Urbanism “Ion Mincu” din Bucure?ti. A publicat urm?toarele c?r?i de poezie: Gestica (Colec?ia “Cartea cea mai mic?”, 1987);  Partidul Poe?ilor, Gala?i: Porto Franco, 1992; Patria, Poporul ?i Io (Premiul pentru poezie pe 1995, Festivalul de poezie Sighetu Marma?iei), 1995; Armata Poporului, Cartea Româneasc?/Asocia?ia Scriitorilor Bucure?ti, colec?ia “Poe?ii ora?ului Bucure?ti” (Premiul Poesis, Satu Mare, 1998); Terapia prin scris, Petro?ani: Matinal, 2000 (pozi?iile 7-9 în topul na?ional de carte al revistei Observator Cultural/2000); Dez/(în)Cântarea României, Constan?a: Ex Ponto, 2001; Ante-Loggia: Poezie 1979-1999, Bucure?ti: Editura Vinea 2002; Patru Zeci (Editura MNLR, 2007); Zodia Pe?tilor/Dobrogeneza, Ed.Tomis, 2008. Augustin Ioan a publicat grupaje de versuri în majoritatea revistelor literare din România. A publicat de asemenea poezie în Irlanda ?i SUA. A fost antologat în România de Dan Silviu Boerescu ?i Marin Mincu. Apare în Romanian Writers of the ‘80s and ‘90s-A Concise Dictionary, Mediana Collection de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45.

18.30 –  Lecturi de poezie – Ioan Es.Pop, Florin Iaru,  Eugen Suciu, Teodor Dun?, Cosmin Per?a, Vasile Mihalache. Prezint? Dan Mircea Cipariu.

20.00 Concert de jazz – Mircea Tiberian ?i Nadia Trohin

Sâmb?t?, 18 iunie 2016

ora 13.00– Întânire cu cititorii : Gabriela Adame?teanu – Casa Avramide

Romanul ”Întîlnirea”, de Gabriela Adame?teanu, a ap?rut, recent, la Dalkey Archive Press (Statele Unite ale Americii), în traducerea lui Alistair Ian Blyth, cu titlul ”The Encounter”. A mai fost tradus în: bulgar? (Panorama, 2005); maghiar? (Palamart, 2007); italian? (Nottetempo, 2011). Aflat la a patra edi?ie, ”Întîlnirea” (Polirom, 2003, 2007, 2008, 2013) a primit Premiul Ziarului de Ia?i, Premiul revistei Ateneu ?i a fost adaptat radiofonic în 2007.

Romanul ”Drumul egal al fiec?rei zile”, de Gabriela Adame?teanu, a ap?rut, recent, la Xorki Ediciones (Spania), în traducerea lui Joaquín Garrigós Bueno, cu titlul ”El mismo camino de todos los días”.

Drumul egal al fiec?rei zile a mai fost tradus în: francez?, la Gallimard (2009), în traducerea lui Marily Le Nir, cu titlul „Vienne le jour„ (edi?ie nominalizat? la premiul „Jean Monnet” pentru literatur? european?); italian?, la Editura Cavallo di Ferro (2012), cu titlul „Verra il giorno” , în traducerea Celestinei Fanella; german?, la Editura Schöffling (2013), „Der gleiche Weg an jedem Tag”, traducere de Georg Aescht; bulgar?, la Editura Balkani (2005), „Vse sa?ciat pat den sleden”, traducere de Roumiana Stantcheva.

Drumul egal al fiec?rei zile (Cartea Româneasc?, 1975; Editura Litera, 1992; Editura Institutului Cultural Român, 2005; Polirom, 2008, 2015) a primit premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România ?i premiul Academiei Române (1976).

Romanul ”Diminea?? pierdut?”, de Gabriela Adame?teanu, a ap?rut, anul acesta, în Suedia, la prestigiosul grup editorial Bonnier, Editura Wahlström & Widstrand, traducere de Åsa Apelkvist, Arina Stoenescu ?i Nils Sundberg, cu titlul ”Förlorad Morgon”.

Diminea?? pierdut? (cinci edi?ii la Polirom) a ap?rut la editura Cartea Româneasc? în 1984 ?i a primit Premiul pentru Proz? al Uniunii Scriitorilor din România. A fost dramatizat ?i pus în scen? de regizoarea C?t?lina Buzoianu la Teatrul Bulandra (decembrie 1986), într-un spectacol devenit clasic, cu Tamara Buciuceanu, Gina Patrichi, Victor Rebengiuc, Rodica Tapalag?, Irina Petrescu, Marcel Iure? ?.a.

Cartea a mai fost tradus? ?i publicat? în Fran?a (Gallimard, 2005, trad. Alain Paruit; edi?ie folio, 2013), SUA (Northwestern University Press, 2011, trad. Patrick Camiller), Spania (Random House Mondadori, 2009, trad. Susana Vásquez Alvear), Italia (Atmosphere libri, 2012, trad. Roberto Merlo ?i Cristiana Francone), Portugalia (Dom Quixote, 2012, trad.Corneliu Popa), Turcia (Yapi Kredi Kultur Sanat, 2011, trad. Leila Unal), Ungaria (Europa, 2010, trad. Koszta Gabriella), Polonia (Wydawnictwo W.A.B., 2012, trad. Tomasz Klimkowski), Bulgaria (Balkani, 2007, trad. Rumiana Stanceva ?i Vasilka Aleksova), Israel (Nimrod Books, 2007, trad. Yotam Reuveny), Estonia (Eesti Ramaat, 1992, trad. Natalia Alver ?i Riina Jesmin). Nominalizat la Premiul Uniunii Latine în 2006.

Diminea?? pierdut? este atît de strîns legat? de cadrul sau de am?nuntele bogate ale vie?ii personajelor – str?zile ?i gr?dinile, casele pe care le mo?tenesc sau le neglijeaz? –, încît e greu s? o descrii pe scurt ori s? o lauzi ca pe o fic?iune obi?nuit?. Pe de o parte, este un studiu foarte original al unor promisiuni uitate ?i al unor visuri neîmplinite. Dar poate fi citit? ?i ca un îndr?zne? punct de vedere, de un modernism tîrziu, asupra unei societ??i întregi. Oricum ai lua-o, este o realizare uluitoare.” (Alan Brownjohn, The Times Literary Supplement)

Gabriela Adame?teanu este unul dintre cei mai importan?i prozatori postbelici. A mai publicat la Editura Polirom: Întîlnirea (2003, 2007, în colec?ia Fiction Ltd. ), Drumul egal al fiec?rei zile (2008, în colec?ia Fiction Ltd.), Provizorat (2010, edi?ia a II-a rev?zut?, 2011, ambele în colec?ia Fiction Ltd; edi?ia a III-a, 2013, în colec?ia Top 10+ ). În 2008, Polirom a inclus c?r?ile Gabrielei Adame?teanu în colec?ia sa de „Opere”: Opere I. Diminea?a pierdut?, Opere II. Gara de Est. Întîlnirea. În anul 2012, Polirom i-a dedicat prozatoarei o serie de autor: Diminea?? pierdut? (2012, edi?ie definitiv?), Var?-prim?var? (2012), Întîlnirea (2013, edi?ia a V-a, definitiv?), Anii romantici (2014), Drumul egal al fiec?rei zile (2015, edi?ia a VI-a, definitiv?).

*Standurile de la Târgul de carte vor r?mâne în Pia?a Civic? ?i în zilele de sâmb?t? ?i duminic?.