Adunarea Generală Ordinară a membrilor APLER, 29/30 martie 2016

apler+procesatAdunarea General? Ordinar? a membrilor APLER, sick 29/30 martie 2016

Comitetul de Coordonare al APLER convoac? Adunarea General? a membrilor  APLER mar?i, 29 martie 2016, ora 15.00, în str. Pitar Mo?i nr. 12, Sector 1 Bucure?ti. Conform Statutului,” Adunarea general? este statutar constituit? atunci când exist? participarea direct?, prin împuterniciri sau prin coresponden??, a cel pu?in jum?tate plus unu din totalul membrilor Asocia?iei.

În caz c? nu se întrune?te majoritatea simpl?, Adunarea General? Ordinar? a membrilor APLER este reconvoac?, în termen legal, pentru data de 30 martie 2016, ora 15:00, la aceea?i adres? ?i cu aceea?i ordine de zi.

Ordinea de zi:

  • Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
  • Prezentarea ?i aprobarea raportului de activitate al Pre?edintelui APLER pentru anul 2015, prezentarea ?i aprobarea obiectivelor privind activitatea APLER pentru anul 2016;
  • Prezentarea ?i aprobarea situa?iilor financiare pentru anul 2015, a reparti?iilor ?i a destina?iei sumelor încasate;
  • Prezentarea ?i aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015;
  • Prezentarea ?i aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli estimativ pentru anul 2016;
  • Aprobarea taxei de înscriere ?i a cotiza?iei de membru APLER aplicabil pân? la urm?toarea Adunare General? Ordinar?;
  • Diverse.